Svagare prognoser under augusti

Den inbromsning i ekonomin som flera prognosmakare flaggade för redan i våras tycks nu bli tvärare än vad man tidigare trott. Samtliga prognoser som kommit under augusti månad pekar i den riktningen.

Denna månad har det kommit nya prognoser från Konjunkturinstitutet och regeringen samt från storbankerna SEB, Handelsbanken och Swedbank. Ett gemensamt drag är att de alla skruvat ner förväntningarna jämfört med föregående prognoser. Visserligen är nedrevideringarna inte monumentala – det rör sig om några tiondelar lägre tillväxt under 2020 – men samtidigt är detta illavarslande med tanke på att inte heller prognoserna från i våras var särskilt upplyftande.

Bakom den tilltagande pessimismen ligger framför allt oroande signaler från vår omvärld. Två av de orosmoln som under en längre tid hängt över världsekonomin, brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina, har under sommaren förmörkats ytterligare. Dessutom har nya politiska osäkerhetsmoment tillkommit, bland annat de ökade spänningarna mellan Iran och USA och oroligheterna i Hongkong.

Till detta ska man också lägga att konjunkturen i vårt närområde håller på att försvagas. Den för oss så viktiga tyska ekonomin har bromsat in väsentligt och tyngs bland annat av en svag utveckling för dess bilindustri. Denna beror i sin tur delvis på svagare internationell efterfrågan från bland annat Kina och är en bra illustration på hur problem snabbt sprider sig över landsgränser i dagens integrerade världsekonomi. Under det andra kvartalet minskade Tysklands BNP med 0,1 procent och det finns tecken på att ekonomin kan komma att krympa även nästa kvartal. I så fall vore det naturligtvis dåliga nyheter även för Sverige eftersom Tyskland tillhör våra största exportmarknader.

Trots mångfalden av negativa signaler är dock prognosmakarna än så länge försiktiga med att använda ord som recession eller lågkonjunktur. Fortfarande beskrivs läget snarare som en inbromsning eller en avmattning. Skulle de negativa nyheterna fortsätta att dominera även under hösten kan säkert även detta komma att behöva revideras.

Ta del av fler prognossiffror här: Prognoser om ekonomin