Forskning och utveckling

Under 2020 uppgick de totala utgifterna för svensk forskning och utveckling, FoU, till 175,8 miljarder kronor. Detta motsvarar drygt 3 procent av Sveriges BNP vilket vid en internationell jämförelse är mycket resurser. Över 70 procent av Sveriges FoU finansieras och bedrivs av företagen.

Under 2020 satsades totalt 175,8 miljarder kronor på forskning och utveckling i Sverige. Störst del finansierades och bedrevs av företagen, som investerade totalt 127,2 miljarder i FoU vilket motsvarar över 70% av den totala finansieringen. De statliga anslagen uppgick till omkring 48 miljarder kronor.

Som andel av BNP har utgifterna för forskning och utveckling legat relativt stabilt över tid och uppgått till drygt 3 procent av Sveriges BNP. I internationell jämförelse är detta en hög siffra och i linje med den målsättning EU satt fram till 2020, då 3 procent av medlemsländernas BNP ska satsas på FoU.

I Sverige ökade utgifterna för forsning och utveckling under 1990-talet och uppgick till som mest 3,9 procent av BNP 2001. Ökningen var framför allt en följd av utvecklingen inom företagssektorn, som även idag står för störst del av finansieringen.

Fram till 2007 minskade utgifterna som andel av BNP, främst på grund av att den ekonomiska tillväxten var hög och att utgifterna för FoU inte följde med i samma takt. Trenden vände 2009 och utgifterna för FoU uppgick till nära 3,5 procent av BNP. I finanskrisens spår minskade utgiftera forskning och utveckling något under 2011 men under senare år har utvecklingen åter varit ökande.