Forskning och utveckling

Under 2021 uppgick de totala utgifterna för svensk forskning och utveckling, FoU, till 183 miljarder kronor. Detta motsvarar drygt 3 procent av Sveriges BNP vilket vid en internationell jämförelse är mycket resurser. Över 70 procent av Sveriges FoU finansieras och bedrivs av företagen.

Under 2021 satsades totalt 183 miljarder kronor på forskning och utveckling i Sverige. Störst del finansierades och bedrevs av företagen, som investerade totalt 131,5 miljarder i FoU vilket motsvarar över 70% av den totala finansieringen. De statliga anslagen uppgick till omkring 51 miljarder kronor.

Som andel av BNP har utgifterna för forskning och utveckling legat relativt stabilt över tid och uppgått till drygt 3 procent av Sveriges BNP. I internationell jämförelse är detta en hög siffra och i linje med den målsättning EU satt fram till 2020, då 3 procent av medlemsländernas BNP ska satsas på FoUI finanskrisens spår minskade utgifterna för forskning och utveckling något men under senare år har utvecklingen åter varit ökande.