Forskning och utveckling

Sverige satsar mycket på forskning och utveckling, FoU, jämfört med andra länder. EU har som mål att 3 procent av BNP i medlemsländerna ska gå till FoU och Sverige har legat över målet samtliga år sedan 1995. Nästan 70 procent av svensk FoU finansieras och bedrivs i företagen.

Utgifterna för FoU i Sverige ökade stadigt under 1990-talet och uppgick som mest till 4,1 procent av BNP 2001. Ökningen var framför allt en följd av utvecklingen inom företagssektorn. Det är också företagssektorn som står för den största delen av FoU. Ovanför diagrammet kan du välja att se en fördelning av FoU-utgifterna istället för tidsserien.

Mellan 2001 och 2007 minskade FoU-utgifternas andel av BNP, främst på grund av att den ekonomiska tillväxten under de åren var hög och att utgifterna för FoU inte följde med i samma takt. 2009 vände trenden och utgifterna för FoU uppgick då till 3,6 procent av BNP. I finanskrisens spår har andelen forskning och utveckling minskat något under 2011.

Sverige satsade år 2015 totalt 136,6 miljarder kronor på forskning. De statliga anslagen var 41,3 miljarder. Resterande 95,3 miljarder var företagsforskning.