Elbehov per sektor

Det framtida elbehovet varierar mellan olika sektorer. Inom industrin förväntas behovet öka markant medan förändringen väntas bli mindre för bostad- och servicesektorn. Samtidigt väntas också transportsektorn öka sitt elbehov från 1 TWh till 26 – 39 TWh år 2050.

Industrin

Industrisektorns elanvändning bedöms öka till 97 - 187 TWh år 2050. Detta beror främst på industriella nysatsningar och utfasning av fossila bränslen. Primärt så är det i stål- och järnindustrin som de stora förändringarna förväntas att ske. De fossila bränslena som i dagsläget används skall bytas mot vätgas eller biobränslen. Vätgas som produceras genom elektrolys förväntas vara den starkaste bidragande faktorn för den ökade elanvändningen och väntas behöva mellan 22 och 100 TWh år 2050. Utfallet för industrin påverkas därför starkt av de fåtal aktörer som planerar att använda vätgas i sin produktion.

Bostad och service

Elanvändningen i bostad- och servicesektorn bedöms också stiga. Behovet bedöms öka med 8 – 21 TWh till år 2050. Det är främst utbyggnaden av datacenter och elektrifiering av maskiner som innebär ökad elanvändning. Däremot förväntas uppvärmning med direktverkande el minska till fördel för värmepumpar.

Transport

Transportsektorns elbehov förväntas öka fram till år 2050. Elektrifieringen av fordonsflottan driver utvecklingen och till år 2050 så antas i stort sett alla fordon vara eldrivna. I vilken utsträckning utvecklingen sker beror dock på i vilken omfattning laddinfrastruktur kan byggas ut, men även tillgång på viktiga råvaror och komponenter påverkar möjligheterna att elektrifiera fordonsflottan.

För att läsa mer om de olika sektorerna och framtidsscenarion se Energimyndighetens rapport Scenarier över Sveriges energisystem 2023 här.