EU:s finansiering

Ungefär två tredjedelar av EUs intäkter kommer från medlemsländernas nationella budgetar i form av EU-avgiften. Beroende på om man även tar hänsyn till de stöd som flödar in i medlemsländerna från EU så skiljer sig den faktiska kostnaden betydligt. Sverige är ett av de länder som betalar mest per invånare om man tar hänsyn till samtliga flöden.

EU:s verksamhet finansieras i huvudsak av medlemsländernas avgifter. Utöver EU-avgiften består finansieringen av egna resurser i form av tullintäkter, moms och bidrag från icke EU-länder. EU-avgiften består i huvudsak av tre delar. Den största delen är kopplad till hur hög BNI medlemsländerna har, desto större ekonomi, desto högre avgift. En annan del baseras på ländernas momsintäkter och den tredje delen utgörs av tullintäkter. Utöver detta påverkas inbetalningarna till EU-budgeten av ett antal olika rabatter och justeringar. Exempelvis omfattas Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike av rabatter som minskar budgetens storlek.

Nettokostnaden av EU-avgiften tas fram med hänsyn till både kostnaden och intäkterna som ett land har till följd av sitt medlemskap. Mätt per invånare är Sverige ett av de länder som betalar mest i medlemsavgift. De tre länderna som betalar mest per invånare är Nederländerna, Tyskland och Irland medan de tre länderna som betalar minst är Luxemburg, Estland och Litauen.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa mått inte tar hänsyn till de fördelar som medlemskapet innebär i form av exempelvis den inre marknaden. Du kan läsa mer om den inre marknaden här.