Arbetslösheten ökar

Arbetsförmedlingens statistik visar att antalet arbetslösa ökade under juli för första gången sedan hösten 2017. Den öppna arbetslösheten är således ännu en variabel som pekar på att högkonjunkturen bromsar in.

Antalet arbetslösa ökade under juli månad med 5 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Trots att andelen arbetslösa ligger kvar på 6,9 procent menar myndigheten att ”ökningen av antalet inskrivna arbetslösa är att betrakta som ett trendbrott”. Utvecklingen bedöms fortgå under 2019 och 2020 dels till följd av ett svagare konjunkturläge men även av färre subventionerade anställningar.

Hade endast den öppna arbetslösheten stigit under en enskild månad hade det inte varit nog för att dra några större växlar. Dock var BNP-utvecklingen negativ under det andra kvartalet där tillväxten sjönk med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal. Nedgången drevs främst av fallande fasta bruttoinvesteringar. Även hushållens konsumtion sjönk med 0,3 procent under juni, jämfört med föregående år. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 0,5 procent jämfört med samma tremånadersperiod 2018.

Sammantaget visar den svaga utvecklingen att konjunkturen nu bromsar ordentligt. Konjunkturinstitutet beskriver utvecklingen som en ”oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen”.