Energianvändning per sektor

Energianvändningen har följt olika trender inom de olika sektorerna sedan 70-talet. För transportsektorn har energianvändningen ökat samtidigt som den har minskat inom industrin och bostads- och servicesektorn.

Industrin

Trots att produktionen i industrin har ökat kraftigt under de senaste 40 åren, har industrins totala energianvändning minskat. Bakom denna utveckling ligger bland annat energieffektiviseringar och en ökad elanvändning. Den ökade elanvändningen har nämligen medfört att energiomvandlingsförluster har flyttats från industrierna till kraftverken där elproduktionen äger rum. Den ökade elanvändningen har motsvarats av en minskad oljeanvändning. I början på 1970-talet svarade oljan för mer än hälften av energianvändningen. År 2022 utgjorde petroleumprodukter cirka 20 procent.

Bostad och service

Bostads- och servicesektorns energianvändning har minskat med 16 procent mellan år 1970 och 2022, från 165 TWh till 139 TWh. El och fjärrvärme är de energibärare som år 2022 stod för störst andel tillförd energi inom bostäder och service. Oljeprodukter har stadigt minskat i betydelse. Oljekriser, ändringar av energibeskattning, ökade energipriser och investeringsprogram för att påverka övergången från oljan är några anledningar till den utvecklingen. Det har resulterat i att den direkta energianvändningen har minskat då vissa förluster numera finns i värmeverket eller hos elproducenten. Tidigare uppkom förlusterna i till exempel konsumenternas oljepannor.

Transport

Transportsektorn har sedan 1970 ökat sin energianvändning med drygt 40 procent. Användningen av förnybara bränslen inom transportsektorn har också ökat. År 2022 uppgick andelen förnybara bränslen till 29 procent, en ökning från knappa 6,7 procent år 2005. Internationellt sett har Sverige en hög andel fönybar energi i transportsektorn.