VD-löner

Vad en VD tjänar varierar mellan olika branscher i näringslivet. Medianlönen ligger på 93 000 kronor i månaden och högst är den bland VD:ar inom industrin. Lägst är medianlönen för VD:ar inom byggsektorn samt jord- och skogsbruk.  

Precis som alla löner varierar även lönerna bland VD:ar och de är i hög grad beroende av vilken bransch man arbetar i. Generellt är lönerna något högre inom industri- och teknikbranscher och något lägre inom byggnads- och jordbruksverksamheter. Ser man till privata företag, oberoende av bransch, ligger medianlönen på 95 000 kronor i månaden.

Spridningen bland lönerna är dock betydande både inom de olika branscherna och när man ser till samtliga VD-löner. Sorterar man hela näringslivets VD-löner från lägsta till högsta lön kan man undersöka hur det ser ut i botten och i toppen av fördelningen, närmare bestämt den 10:e och 90:e percentilen. Hos de 10 procent som har lägst lön ligger löneläget som högst på 58 500 kronor per månad. Ser man istället till den 90:e percentilen och de 10 procenten med högst lön ligger den som lägst på 114 000 kronor per månad. Här nedanför kan du se hur lönespridningen ser ut i övriga branscher.

Att lönerna som redovisas här ligger lägre än många av de siffror som cirkulerar i media beror på att många undersökningar enbart fokuserar på de VD:ar som tjänar mest. Ser man lite bredare finner man att lönenivåerna är helt annorlunda i näringslivet totalt sett.

VD-löner

Lönespridning på branschnivå 2023

P 10MedianP 90
Jord- och skogsbruk45 00069 500116 500
Byggnadsverksamhet46 00067 000114 000
Transporter45 00088 500206 500
Handel, Hotell & Restaurang42 00084 000182 500
Tjänster & Service55 500105 500241 500
Industri58 500113 500225 500
Totalt50 00095 000211 500
LADDA NER
Källa: Svenskt Näringsliv
Not: Underlaget utgörs av VD:ar i företag anslutna till Svenskt Näringsliv. Lönebegreppet som används är den totala månadslönen. Denna innefattar fast kontant månadslön, naturaförmåner och genomsnittligt värde per månad av provision, prestationslön etc. Engångsutbetald årsbonus ingår ej.