Från botten till toppen på 12 månader

Barometerindikatorn har från att i april 2020 varit rekordlåg gått till att i april 2021 vara den högsta på 10 år. En historisk utveckling där barometerindikatorn nu påvisar en positiv utveckling inom alla branscher, exempelvis ökade den hårt drabbade branschen detaljhandel med 18 enheter. Utvecklingen till trots så visar SCB:s arbetskraftsundersökning en ökad arbetslöshet och i synnerhet en kraftig ökning av långtidsarbetslösheten. Det här resulterar i en förvirrande bild gällande var svensk ekonomi just nu står, därav behöver vi nu använda flera indikatorer för att förstå situationen.  

Under veckan som gått har Konjunkturinstitutet och SCB släppt flera viktiga statistiska indikatorer för svensk ekonomi. SCB publicerade bland annat siffror över BNP-indikatorn som påvisar en positiv BNP-utveckling på 2,1 procent i mars jämfört med föregående månad. Samtidigt har underlag från tidigare i veckan visat på en arbetslöshet på 10% men också en kraftigt ökad långtidsarbetslöshet. Delar av statistiken gällande arbetslösheten kan enligt SCB tillskrivas den omläggning av arbetskraftsundersökningen som gjordes i januari 2021. Vad som inte bör ignoreras är dock utvecklingen som skett sedan dess där såväl arbetslösheten, ungdomsarbetslösheten samt långtidsarbetslösheten ökat under 2021. Långtidsarbetslösheten är även något som Svenskt Näringsliv varnar för i sin senaste konjunkturprognos. I rapporten prognostiseras tillväxten till 3,8 procent i år och 3,9 procent nästa år men långtidsarbetslösheten riskerar att få fäste på höga nivåer vilket kan få allvarliga konsekvenser.

En slutsats som kan dras är att svensk ekonomi går framåt men det finns risk för att inte alla grupper hänger med. I den frågan har coronapandemin bidragit negativt då den slagit ut många arbetstillfällen inom restaurang- och turistnäringen, branscher där många unga människor jobbar. Anställningsplanerna inom specifikt dessa branscher men också i ekonomin som helhet ökar nu kraftig enligt konjunkturinstitutets rapport. Huruvida detta leder till att de faktiska arbetstillfällena också kommer tillbaka i takt med att restriktionerna lättas kommer bli avgörande för en enhetlig positiv utveckling inom svensk ekonomi.