Arbetskraftsinvandring - internationellt

Arbetskraftsinvandringen i Sverige är i linje med genomsnittet för länderna i OECD. Flera länder har under senare år förenklat regelverken kring rekrytering av arbetskraft från andra länder. 

Diagrammet ovan visar hur stor arbetskraftsinvandringen är i förhållande till ländernas totala befolkning. Det som mäts är vad som anses vara permanent arbetskraftsinvandring och inkluderar både dem som får ett permanent arbetstillstånd och dem som rör sig inom ett område med fri rörlighet. Inom EU råder fri rörlighet för unionens invånare, men även i andra delar av världen finns bestämmelser som tillåter detta, exempelvis mellan Australien och Nya Zeeland. Permanent arbetskraftsinvandring innefattar med andra ord personer som planerar att vistas i ett land en längre tid. Den temporära arbetskraftsinvandringen, såsom säsongsarbetare, traineearbetare, internationella studenter med flera, finns alltså inte med i statistiken.

Flera länder har under senare år arbetat aktivt med att förenkla arbetskraftsinvandring av personer med utbildning och erfarenhet som efterfrågas på den inhemska arbetsmarknaden. Det handlar både om att locka till sig högutbildade och entreprenörer, men också om att vara attraktivt för yrkesutbildade som kan stärka områden med arbetskraftsbrist. Arbetskraftsinvandring är även ett sätt att minska de demografiska problem med åldrande befolkningar som många länder står inför.

Det finns vissa svårigheter med att jämföra länders arbetskraftsinvandring eftersom regler och processer för arbets- och uppehållstillstånd är olika. En del länder genomför arbetsmarknadsprövningar där myndigheterna listar yrkesområden med stor efterfråganarbetskraft. Utländsk arbetskraft som möter kriterierna kan sedan ansöka om arbetstillstånd. Andra modeller är kvotsystem, där man i förväg beslutar om hur mycket arbetskraft som ska tas in, eller poängsystem där kvalifikationer som utbildning och språkkunskaper avgör vem som får arbetstillstånd. Utöver detta har länder även olika regler kring beskattning och avdrag som gör det mer eller mindre förmånligt för personer med efterfrågad kompetens att söka sig till landet.

Utvecklingen under 2020 visar att de krisåtgärder och reseförbud som infördes till följd av coronapandemin försvårade migration och även arbetskraftsinvandringen runt om i OECD. För att stärka arbetskraften inom bland annat jordbruk, matproduktion och sjukvård införde flera länder särskilda regler och undantag för utländska arbetstagare under perioden. Trots det var flödet av både permanent och tillfällig arbetskraftsinvandring betydligt lägre än tidigare år.