Hög- eller lågkonjunktur?

Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023 som väntas vara några år framöver. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningarna väntas dra ner tillväxten i Sverige. 

För att avgöra var i konjunkturcykeln en ekonomi befinner sig brukar man titta på hur högt det så kallade resursutnyttjandet är. Konkret försöker man avgöra hur hög BNP skulle kunna vara utan att ekonomin för den sakens skull överhettar. Man kallar detta för potentiell BNP och den beräknas bland annat utifrån den demografiska utvecklingen, samt antaganden om hur produktiviteten och strukturella faktorer på arbetsmarknaden kommer att utvecklas.

Den potentiella BNP:n är ingen maximal nivå utan anger snarare ett jämviktsläge. Skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP kallas för BNP-gap. När detta är negativt befinner sig ekonomin i lågkonjunktur och när det är positivt är det högkonjunktur. När den faktiska BNP:n växer fortare än den potentiella säger man att ekonomin befinner sig i en konjunkturuppgång.

Om BNP-gapet är negativt och vi befinner oss i lågkonjunktur kan produktionen öka utan att det skapar inflation. I själva verket underutnyttjas då produktionsfaktorerna – arbetskraftskraften och realkapitalet – vilket dämpar prisutvecklingen.

I diagrammet ovan redovisas Konjunkturinstitutets bedömningar av hur produktionsgapet har utvecklats från 1981 och framåt. 1990-talskrisen och finanskrisen 2008-2009 avtecknar sig tydligt som djupa svackor. Även coronapandemin syns.

Lågkonjunkturen som finanskrisen förde med sig varade i hela sju år. Den startade 2008 och inte förrän andra halvåret 2015 blev BNP-gapet återigen positivt. Därefter förbättrades konjunkturen fram tills coronakrisen slog till och mer eller mindre lamslog världsekonomin under det första kvartalet 2020. Sedan skedde en återhämtning under 2021 i såväl Sverige som omvärlden. Konjunkturinstitutet bedömer att ekonomin kommer att gå in i en lågkonjunktur under 2023 som väntas vara till 2026 då BNP-gapet återigen sluts.