Växthusgaser - internationellt

Under år 2020 var växthusgasutsläppen 47 513 ton miljoner koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kommer från Kina, USA och Indien. Totalt utgör de nästa 45 procent av alla utsläpp. Sedan 1990 har de globala utsläppen av växthusgaser ökat.

Bland de länder med störst utsläpp är Kina, USA, Indien och Ryssland. Dessa länder står för en betydande andel av de globala utsläppen, med Kina och USA ensamma står för nästan 37 procent av de totala utsläppen. Kinas snabba industriella tillväxt och USA:s omfattande energiförbrukning förklarar deras höga siffror. Trots att Indien och Ryssland har lägre utsläppsandelar har de fortfarande ett betydande bidrag till det globala fotavtrycket.

Det är värt att poängtera att länder som Brasilien och Indonesien, med stora skogsmarker och ekosystem, också spelar en viktig roll i klimatfrågan. Deras utsläpp är betydande, men de bidrar också till koldioxidupptag genom sina skogar.

Globala utsläpp har ökat stadigt under de senaste decennierna. Detta indikerar en ökad ekonomisk aktivitet och energiförbrukning, vilket är nära kopplat till befolkningstillväxt och urbanisering, särskilt i utvecklingsländer. Däremot visar vissa länder, som Kanada och de skandinaviska länderna, en trend mot stabilisering eller minskning av utsläppen.