Kort om Långtidsutredningen

Långtidsutredningen är ett mycket viktigt inslag i den ekonomisk-politiska debatten. Samtidigt är rapporten tämligen lång och omfångsrik. Ekonomifakta har därför sammanfattat rapportens huvuddrag tillsammans med konkreta sidhänvisningar för att göra rapportens innehåll mer tillgängligt.

Nyligen publicerades den 21:a Långtidsutredningen, LU. Det är en självständig arbetsgrupp vid Finansdepartementet som har ansvar att ta fram LU. Syftet är att utarbeta och presentera underlag för den framtida ekonomiska politiken. Detta gör LU till en mycket viktig utredning och ett viktigt inslag i den ekonomisk-politiska debatten.

Årets LU hade till uppgift att studera och utvärdera den svenska arbetsmarknaden och sysselsättningspolitiken. Resultatet är en intressant men stor och omfångsrik rapport. Ekonomifakta har sammanfattat rapporten för att göra dess innehåll mer tillgängligt. Hela rapporten hittas genom extern länk som finns i högermarginalen på denna sidan.

Problem och utmaningar på arbetsmarknaden

LU konstaterar att det finns många delar inom arbetsmarknaden som fungerar bra (se s. 91-93). Samtidigt konstaterar LU också att det finns problem och utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Några av dessa är (se s. 93-94):

  • Det finns tendenser att arbetslösheten blir långvarigt högre efter lågkonjunkturer. För att undvika detta krävs bland annat en lönebildning som fungerar väl, även i lågkonjunkturer (s. 93).
  • De högsta marginalskatterna i Sverige är mycket höga, och en relativt stor andel av de som arbetar betalar en hög marginalskatt. Internationellt sett har Sverige bland de högsta marginalskatterna för högavlönade vilket minskar incitamenten att arbeta (s. 94).
  • Ett centralt problem för den svenska arbetsmarknaden är att övergången från utbildning till arbete för unga inte fungerar effektivt. Orsaker är bland annat höga kollektivavtalsbaserade minimilöner, den nuvarande utformningen av anställningsskyddet samt att flera gymnasieelever inte klarar att fullgöra sina gymnasiestudier (s. 94).
  • Det svenska anställningsskyddet är tudelat på ett sätt som gör att arbetsgivare i alltför stor utsträckning använder sig av tidsbegränsade anställningar. Dessutom innebär detta att ungdomars och nyanlända utrikesföddas inträde på arbetsmarknaden försvåras (s. 94).
  • Frånvaron i Sverige är ovanligt hög internationellt sett. Detta tyder på att sjukförsäkringens utformning kan förbättras (s. 93).

Långtidsutredningens rekommendationer

För att åtgärda de problem och utmaningar som LU identifierat på den svenska arbetsmarknaden presenterar LU en rad rekommendationer. Några exempel på dessa rekommendationer är:

  • Arbetsmarknadens parter bör sträva efter avtal med ingångslöner som är lägre än ordinarie lägstalöner för personer som saknar yrkeserfarenhet med syfte att underlätta inträdet på arbets-marknaden för dessa (se s. 98 och 106-108).
  • Den högsta marginalskatten, den så kallade värnskatten, bör avskaffas. Ett flertal studier har visat att en avskaffad värnskatt inte leder till sänkta skatteintäkter (se s. 134 och 143-144).
  • Den arbetsplatsförlagda delen på gymnasieskolans yrkesinriktade program bör öka från nuvarande gräns på minst 15 veckor till minst 24 veckor för att minska avståndet mellan skola och arbetsmarknad (se s. 220 och 225-226).
  • Studenter bör styras i riktning mot tidigare start på den högre utbildningen. Detta kan ske genom att studenter som avslutar sina studier vid en låg ålder premieras genom avskrivna studielån (se s. 220 och 228-234).
  • Undantaget för två nyckelpersoner från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist bör gälla för alla arbetsgivare oavsett antal anställda (se s. 112 och 126).

För att enkelt kunna ta del av Långtidsutredningens samtliga rekommendationer är sidhänvisningar till dessa samlade i tabellen nedan samt ordnade efter de områden rekommendationerna gäller. En övergripande sammanfattning av LU och dess rekommendationer finns på sidorna 11-19 i rapporten.

Område Rekommendationerna Sammanfattning
Lönebildningen sidan 98 sidan 108
Anställningsskydd och konkurrens sidan 111 sidan 130
Skattesystemet sidan 134 sidan 148
Sjukförsäkringen sidan 152 sidan 158
Ersättning till arbetslösa sidan 162 sidan 187
Arbetsmarknadspolitik sidan 192 sidan 216
Utbildningssystemet sidan 220 sidan 236
Integrationspolitik sidan 240 sidan 252

Källa: Långtidsutredningens huvudbetänkande 2011

Ekonomifakta hoppas på en intressant och faktaspäckad läsning!