Sverige synat i sömmarna

Sverige har en utmärkt makroekonomisk utveckling med hög tillväxttakt, låg arbetslöshet och stabil inflation. Orosmolnen är de strukturella problemen på arbetsmarknaden. Den framtida utmaningen för Sverige är därför bland annat att fortsatt bekämpa utanförskapet på arbetsmarknaden, vilket framgår av OECD:s Sverigeanalys, Economic Survey of Sweden 2007, som publicerades idag.

 OECD skriver att Sverige nu kan åtnjuta frukterna av de lyckade reformerna som tvingades fram efter krisen i början av 1990-talet. Sverige står sig starkt gällande produktivitet, BNP-tillväxt och stabil inflation. Men även solen har sina fläckar.

Framtida förbättringspotential

OECD menar att Sverige har, på grund av denna goda konjunktur och stabila återhämtning, ett gyllene tillfälle att göra ännu mer för att bekämpa utanförskapet på arbetsmarknaden. Sverige går för högvarv men antalet personer som står utanför arbetsmarknaden har inte helt återgått till den nivå som var före 1990-talskrisen. En central utmaning för Sverige är därför att göra arbetsmarknaden flexiblare och få in fler i arbete.

Den svenska regeringens genomförda och förslagna reformer, som syftar till att göra arbete mer lönsamt och att öka arbetsmarknadens efterfrågan för vissa grupper, får därför beröm av rapporten och OECD ser detta som ett steg i rätt riktning. Skulle dessa åtgärder inte vara tillräckliga så menar OECD att en mindre sträng arbetslagstiftning och flexiblare lönesättning är ytterligare åtgärder för att bekämpa utanförskap. Sverige måste också satsa ännu mer på åtgärder för att få in fler invandrare på den svenska arbetsmarknaden.  

Rapporten tar också upp att ett ökat utbud av arbetskraft måste följas av en ökad efterfråganarbetskraft. Sverige behöver fler arbetsgivare. Behov finns således att ytterligare undersöka orsakerna till det jämförelsevis låga nyföretagandet och varför så få nya företag växer. 

OECD rekommenderar också en översyn av konkurslagarna samt att göra exempelvis skattereglerna enklare. Budgetpropositionens förslag på dessa förenklingar ses som positivt av OECD. Rapporten ser också att det statliga ägandet i näringslivet minskas och att konkurrensen mellan leverantörer av offentliga tjänster bör förbättras för att underlätta innovation och företagande inom nya områden, vilket också den nya regeringen har föreslagit.

Ingen ”vanlig” konjunkturrapport

OECD gör kontinuerligt ekonomiska djupanalyser, så kallade OECD Economic Surveys, av samtliga medlemsländer. Även andra länder, som inte är medlemmar, undersöks och där återfinns bland annat Kina, Ryssland och Brasilien. Undersökningarna publiceras med ett till två års mellanrum.

De policyområdena som undersökningarna vanligtvis berör är exempelvis arbetsmarknaden, konkurrens, demografi, innovationer, humankapital, den finansiella marknaden, socialförsäkringssystem, skatter, sjuk- och hälsovård och offentliga finanser. Rapporten tar fasta på den ekonomiska politiken och andra policybeslut som i sin tur har betydelse för, och kan påverka, den långsiktiga samhällsekonomiska utvecklingen.

Hela rapporten finns att läsa om du följer denna länk till OECD:s hemsida.