Sysselsatta inom välfärdssektorn

Vården, skolan och omsorgen sysselsätter runt 1 327 000 personer. Av dessa arbetar 1 031 000 i offentlig sektor och 296 000 i privat sektor, men det finns stora skillnader mellan Sveriges län. Andelen sysselsatta i privat sektor varierar mellan 12 och 40 procent.

En stor del av välfärdstjänsterna inom vården, skolan och omsorgen tillhandahålls av privata utförare. Detta märks inte minst av att mer än var femte anställd, 22,3 procent, inom välfärdssektorn arbetar i privata driftsformer. I  diagrammet nedan kan man studera hur fördelningen mellan privat och offentligt anställda ser ut i enskilda branscher. Där kan man till exempel se att nästan 50 procent av de anställda inom tandvården arbetar privat, medan motsvarande andel för äldreomsorgen är drygt 15 procent.

 

Utveckling av andel sysselsatta i privata driftsformer

Privata driftsformer har funnits sedan många år tillbaka inom välfärdssektorn och andelen sysselsatta i denna form har ökat över tid. Störst ökning skedde mellan 2007-2013. Idag är har andelen stabiliserats något men ökar fortfarande. Utvecklingen från 2007 har inneburit att de privata driftsformerna ökat sin andel av sysselsättningen i välfärdssektorn från 15,7 till 22,3 procent.

Det är dock stor spridning mellan Sveriges län. Högst andel privat sysselsatta inom välfärdssektorn har Stockholms län med cirka 40 procent. Lägst är andelen i Kalmar län där knappt 12 procent är sysselsatta i privata driftsformer. På länkarna nedan kan du ta del av mer detaljerade uppgifter för varje län.


Blekinge
Kalmar
Värmland
Dalarna
Kronoberg
Västerbotten
Gotland
Norrbotten
Västernorrland
Gävleborg
Skåne
Västmanland
Halland
Stockholm
Västra Götaland
Jämtland
Södermanland
Örebro
Jönköping
Uppsala
Östergötland

 

Här finns en utförlig förklaring av välfärdssektorns bransch- och sektorsindelning