Bransch- och sektorsindelning

Privat och offentlig sektor

Offentlig sektor består av organisationer som kontrolleras av stat, kommun eller landsting. Följande är inkluderade: Statlig förvaltning, Statliga affärsverk, Primärkommunal förvaltning, Landsting, Övriga offentliga institutioner, Statligt ägda företag och organisationer samt Kommunalt ägda företag och organisationer.

 

Privat sektor består av resterande organisationer. Följande är inkluderade: Aktiebolag, ej offentligt ägda, Övriga företag, ej offentligt ägda samt Övriga organisationer.

Branscher inom välfärdssektorn

Alla branscher som presenteras grundar sig i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). Denna indelning avviker från vad man i vardagligt tal syftar på när man pratar om branscherna. Nedan beskrivs närmare vilka koder som ingår i vilka rubriker, samt vilka som har uteslutits.

Vård

Defineras som SNI 86 - Hälso- och sjukvård exklusive 86909 - Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare. Inom 86909 finns visserligen skattefinansierad sjukvårdsverksamhet som till exempel logopedi och psykoterapi. Men där finns också verksamheter som ligger utanför den skattefinansierade välfärden, såsom olika former av homeopati och optikverksamhet. De går inte att urskilja inom SNI-koden och därför utesluts den.

Skola

Definieras som SNI 85 – Utbildning.

Omsorg

Definieras som SNI 87 - Vård och omsorg med boende samt 88 - Öppna sociala insatser exklusive 88910 - Dagbarnvård (t.ex. familjedaghem, fritidshem, öppen förskola) samt 88994 - Humanitära insatser.

 

Detaljerad indelning

Hälso- och sjukvård

Definieras som SNI 86 - Hälso- och sjukvård, exklusive 8623 - Tandläkarverksamhet, 86904 – Tandhygienistverksamhet samt 86909 - Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare. De två förstnämnda särredovisas under Tandvård. Inom 86909 finns visserligen skattefinansierad sjukvårdsverksamhet som till exempel logopedi och psykoterapi. Men där finns också verksamheter som ligger utanför den skattefinansierade välfärden, såsom olika former av homeopati och optikverksamhet. De går inte att urskilja inom SNI-koden och därför utesluts den.

Tandvård

Definieras som SNI 8623 – Tandläkarverksamhet samt 86904 – Tandhygienistverksamhet.

Äldreomsorg

Definieras som SNI 87301 - Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer samt 88101 - Öppna sociala insatser för äldre personer.

Övrig vård och omsorg

Definieras som SNI 87 - Vård och omsorg med boende samt 88 - Öppna sociala insatser exklusive de branscher som ligger under Äldreomsorg. Därtill exkluderas även 88910 - Dagbarnvård (t.ex. familjedaghem, fritidshem, öppen förskola) samt 88994 - Humanitära insatser.

Förskola

Definieras som SNI 851 - Förskoleutbildning.

Grundskola

Definieras som SNI 852 - Grundskoleutbildning.

Gymnasieskola

Definieras som SNI 853 - Gymnasial utbildning.

Övrig utbildning

Definieras som SNI 85 – Utbildning exklusive de branscher som ingår i Förskola, Grundskola och Gymnasieskola.