Sveriges export- och importprodukter

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Exempel på stora importvaror är olja, bilar samt el- och teleprodukter. Tjänstehandeln domineras av olika slags affärstjänster, tekniska tjänster samt resor och transporter.

Diagrammet visar vilka olika varugrupper som Sverige exporterar mest av. Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du byta till att istället visa importvaror. Längst ner på sidan finns en mer detaljerad tabell över varuhandeln.

Över 40 procent av den svenska varuexporten utgörs av maskiner och transportmedel. Hit räknas bland annat också export av telekomprodukter. Sveriges basindustri svarar även den för en betydande del av den svenska varuexporten. Till basindustrin räknas i allmänhet skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt den kemiska industrin.

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor). Över tid har dock det svenska oljeberoendet minskat. 1980 låg oljenotan på över 20 procent av det totala varuimportvärdet. År 2019 uppgick oljeimporten till knappt 10 procent. Den lägre andelen kan bland annat förklaras av den successiva övergången till andra energikällor och det minskade oljeberoendet inom industrin.

I tjänstehandeln ryms bland annat våra utlandsresor. Det man då mäter är hur mycket som konsumeras i det besökta landet, samt värdet på de varor och tjänster som man tar med sig hem. När utländska besökare kommer till hit bokförs deras konsumtion i Sverige som export i tjänstebalansen. På motsvarande sätt räknas våra utlandsresor som import i statistiken. Exempel på andra stora poster i tjänstehandeln är transporter och övriga affärstjänster. I den senare gruppen ingår bland annat tjänster relaterade till forskning och utveckling.

I tabellen nedan redovisas varuhandeln mer detaljerat.

Sveriges import- och exportvaror

Miljarder kronor, år 2019

ImportExport
Livsmedel och levande djur139,7582,26
Levande djur0,420,32
Kött och köttvaror13,482,43
Mjölk, mejeriprodukter samt ägg11,513,95
Fisk, kräft- och blötdjur, varor därav49,9842,94
Spannmål och varor därav9,788,55
Frukt och köksväxter25,383,85
Socker, sockervaror och honung3,521,75
Kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav10,635,64
Fodermed för djur utom omal spannmål5,122,10
Diverse livsmedel9,9410,72
Drycker och tobak16,2411,95
Drycker14,378,41
Tobak och tobaksvaror1,873,54
Råvaror, icke ätbara, utom bränslen41,48100,59
Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda0,280,38
Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor1,290,38
Natur-, syntetgummi och gummiregenerat0,980,11
Trävaror och kork10,6331,32
Pappersmassa och pappersavfall3,7425,92
Textilfibrer samt avfall därav0,520,25
Obearb miner ämnen utom kol och oljor3,771,13
Malm och skrot av metaller15,1540,02
Andra animal och vegetabil råmaterial5,121,08
Mineral bränslen, smörjoljor, elström157,71103,62
Stenkol, brunkol, torv, koks, briketter5,810,36
Mineraloljor och produkter därav141,3086,34
Petroleumgaser, kolgas o. d.6,442,62
Elektrisk ström4,1614,30
Animal och vegetabil oljor och fetter6,852,87
Animaliska oljor och fetter0,370,33
Vegetabiliska oljor och fetter5,731,34
Beredda oljor och fetter samt vaxer0,751,19
Kemiska produkter168,09205,16
Organiska kemiska föreningar23,5515,48
Kem grundämnen och oorg kem föreningar14,904,96
Färgämnen och garvämnen7,548,89
Medicinska och farmaceutiska produkter47,30105,32
Luktämnen, toalett- och rengöringsprep14,569,30
Gödselmedel, tillverkade2,940,89
Plast i obearbetad form22,4224,81
Plast i bearbetad form13,7310,79
Diverse kemiska produkter21,1524,72
Bearbetade varor (efter material)203,03255,66
Läder, lädervaror och beredda pälsskinn0,850,56
Gummivaror16,539,59
Varor av trä eller kork utom möbler11,116,69
Papper, papp och varor därav17,0285,62
Garn, vävnader m m, utom kläder15,138,63
Varor av mineral ämnen utom metaller20,648,26
Järn och stål50,2170,20
Metaller utom järn och stål21,9525,96
Arbeten av metall49,5940,16
Maskiner, apparater, transportmedel576,00615,11
Kraftalstrande maskiner36,4757,02
Maskiner för särskilda industrier37,2463,60
Metallbearbetningsmaskiner5,978,75
Andra icke elektriska maskiner och apparater79,3494,38
Kontorsmaskiner och ADB-maskiner43,7622,71
Tele-, radio-, TV-apparater, o.d.86,6168,04
Andra elektriska maskiner och apparater96,0363,73
Fordon för vägar173,88224,58
Andra transportmedel16,7112,29
Diverse färdiga varor190,67132,99
Mont byggn; VVS- och elinstallationsmaterial10,906,81
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar25,0920,52
Reseffekter, handväskor och liknande artiklar4,131,72
Kläder49,4622,68
Skodon12,584,82
Mät- o kontrollinstrument m m30,0131,51
Varor för fotografiskt eller optiskt bruk, ur7,173,94
Andra färdiga varor51,3240,99
Övriga varor1,077,83
Industrianläggningar0,420,78
Mynt, ej utgör lagligt betalningsmedel0,000,00
Icke-monetärt guld0,657,04
LADDA NER
Källa: SCB
Import och export fördelade enligt SITC (bortfallsjusterad)

Läs mer om:

Export och import över tid