Sveriges export- och importprodukter

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Exempel på stora importvaror är olja, bilar samt el- och teleprodukter. Tjänstehandeln domineras av olika slags affärstjänster, tekniska tjänster samt resor och transporter.

Diagrammet visar vilka olika varugrupper som Sverige exporterar mest av. Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du byta till att istället visa importvaror. Längst ner på sidan finns en mer detaljerad tabell över varuhandeln.

Nära 40 procent av den svenska varuexporten utgörs av maskiner och transportmedel. Hit räknas bland annat också export av telekomprodukter. Sveriges basindustri svarar även den för en betydande del av den svenska varuexporten. Till basindustrin räknas i allmänhet skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt den kemiska industrin.

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor). Över tid har dock det svenska oljeberoendet minskat. 1980 låg oljenotan på över 20 procent av det totala varuimportvärdet. År 2020 uppgick oljeimporten till knappt 7 procent. Den lägre andelen kan bland annat förklaras av den successiva övergången till andra energikällor och det minskade oljeberoendet inom industrin.

I tjänstehandeln ryms bland annat våra utlandsresor. Det man då mäter är hur mycket som konsumeras i det besökta landet, samt värdet på de varor och tjänster som man tar med sig hem. När utländska besökare kommer till hit bokförs deras konsumtion i Sverige som export i tjänstebalansen. På motsvarande sätt räknas våra utlandsresor som import i statistiken. Exempel på andra stora poster i tjänstehandeln är transporter och övriga affärstjänster. I den senare gruppen ingår bland annat tjänster relaterade till forskning och utveckling.

I tabellen nedan redovisas varuhandeln mer detaljerat.

Sveriges import- och exportvaror

Miljarder kronor, år 2020

ImportExport
Livsmedel och levande djur134,3882,91
Levande djur0,320,27
Kött och köttvaror12,332,27
Mjölk, mejeriprodukter samt ägg11,104,25
Fisk, kräft- och blötdjur, varor därav46,7040,30
Spannmål och varor därav8,9110,27
Frukt och köksväxter25,843,76
Socker, sockervaror och honung3,311,90
Kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav10,635,63
Fodermed för djur utom omal spannmål5,112,38
Diverse livsmedel10,1311,87
Drycker och tobak17,0311,84
Drycker14,787,63
Tobak och tobaksvaror2,254,22
Råvaror, icke ätbara, utom bränslen37,88102,51
Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda0,180,24
Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor1,180,25
Natur-, syntetgummi och gummiregenerat0,820,09
Trävaror och kork8,4433,91
Pappersmassa och pappersavfall3,2723,17
Textilfibrer samt avfall därav0,500,23
Obearb miner ämnen utom kol och oljor3,440,94
Malm och skrot av metaller14,7542,66
Andra animal och vegetabil råmaterial5,301,01
Mineral bränslen, smörjoljor, elström107,4769,32
Stenkol, brunkol, torv, koks, briketter2,790,32
Mineraloljor och produkter därav95,7458,73
Petroleumgaser, kolgas o. d.5,652,68
Elektrisk ström3,297,59
Animal och vegetabil oljor och fetter6,812,95
Animaliska oljor och fetter0,200,38
Vegetabiliska oljor och fetter5,691,36
Beredda oljor och fetter samt vaxer0,921,22
Kemiska produkter167,07211,55
Organiska kemiska föreningar24,9913,78
Kem grundämnen och oorg kem föreningar11,974,37
Färgämnen och garvämnen7,218,93
Medicinska och farmaceutiska produkter51,26115,06
Luktämnen, toalett- och rengöringsprep15,0710,10
Gödselmedel, tillverkade2,711,19
Plast i obearbetad form19,8923,15
Plast i bearbetad form12,8810,06
Diverse kemiska produkter21,1024,91
Bearbetade varor (efter material)182,58235,10
Läder, lädervaror och beredda pälsskinn0,860,60
Gummivaror14,779,03
Varor av trä eller kork utom möbler11,066,77
Papper, papp och varor därav15,7880,40
Garn, vävnader m m, utom kläder15,529,06
Varor av mineral ämnen utom metaller19,577,81
Järn och stål39,3156,15
Metaller utom järn och stål19,4328,02
Arbeten av metall46,2937,26
Maskiner, apparater, transportmedel532,61563,58
Kraftalstrande maskiner32,2153,84
Maskiner för särskilda industrier33,8457,44
Metallbearbetningsmaskiner5,027,12
Andra icke elektriska maskiner och apparater74,0487,71
Kontorsmaskiner och ADB-maskiner45,0921,46
Tele-, radio-, TV-apparater, o.d.88,9068,36
Andra elektriska maskiner och apparater95,5568,18
Fordon för vägar149,52191,21
Andra transportmedel8,438,25
Diverse färdiga varor185,82138,30
Mont byggn; VVS- och elinstallationsmaterial10,747,25
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar24,4919,87
Reseffekter, handväskor och liknande artiklar3,451,75
Kläder46,9325,27
Skodon11,935,83
Mät- o kontrollinstrument m m30,7932,20
Varor för fotografiskt eller optiskt bruk, ur6,373,55
Andra färdiga varor51,1142,57
Övriga varor2,639,58
Industrianläggningar1,620,37
Mynt, ej utgör lagligt betalningsmedel0,010,00
Icke-monetärt guld1,009,21
LADDA NER
Källa: SCB
Import och export fördelade enligt SITC (bortfallsjusterad)

Läs mer om:

Export och import över tid