Sveriges export- och importprodukter

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Exempel på stora importvaror är olja, bilar samt el- och teleprodukter. Tjänstehandeln domineras av olika slags affärstjänster, tekniska tjänster samt resor och transporter.

Diagrammet visar vilka olika varugrupper som Sverige exporterar mest av. Genom att klicka på de mindre diagrammet kan du byta till att istället visa importprodukter. Längst ner på sidan finns en mer detaljerad tabell över varuhandeln.

Över 40 procent av den svenska varuexporten utgörs av maskiner och transportmedel. Hit räknas bland annat också export av telekomprodukter. Sveriges basindustri svarar även den för en betydande del av den svenska varuexporten. Till basindustrin räknas i allmänhet skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt den kemiska industrin.

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor). Över tid har dock det svenska oljeberoendet minskat. 1980 låg oljenotan på över 20 procent av det totala varuimportvärdet. År 2018 uppgick oljeimporten till runt 11 procent. Den lägre andelen kan bland annat förklaras av den successiva övergången till andra energikällor och det minskade oljeberoendet inom industrin de senaste 30-40 åren.

I tjänstehandeln ryms bland annat våra utlandsresor. Det man då mäter är hur mycket som konsumeras i det besökta landet, samt värdet på de varor och tjänster som man tar med sig hem. När utländska besökare kommer till hit bokförs deras konsumtion i Sverige som export i tjänstebalansen. På motsvarande sätt räknas våra utlandsresor som import i statistiken. Exempel på andra stora poster i tjänstehandeln är transporter och övriga affärstjänster. I den senare gruppen ingår bland annat tjänster relaterade till forskning och utveckling.

I tabellen nedan redovisas varuhandeln mer detaljerat.

Sveriges import- och exportvaror

Miljarder kronor, år 2018

ImportExport
Livsmedel och levande djur134,7878,37
Levande djur0,290,29
Kött och köttvaror13,402,38
Mjölk, mejeriprodukter samt ägg11,113,66
Fisk, kräft- och blötdjur, varor därav49,1342,45
Spannmål och varor därav8,697,52
Frukt och köksväxter24,893,46
Socker, sockervaror och honung3,171,62
Kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav10,035,25
Fodermed för djur utom omal spannmål4,891,80
Diverse livsmedel9,189,93
Drycker och tobak15,5510,59
Drycker13,587,90
Tobak och tobaksvaror1,972,69
Råvaror, icke ätbara, utom bränslen42,6695,36
Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda0,330,49
Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor1,390,17
Natur-, syntetgummi och gummiregenerat1,100,10
Trävaror och kork10,8130,98
Pappersmassa och pappersavfall4,1425,02
Textilfibrer samt avfall därav0,510,23
Obearb miner ämnen utom kol och oljor3,371,83
Malm och skrot av metaller15,8735,81
Andra animal och vegetabil råmaterial5,140,74
Mineral bränslen, smörjoljor, elström176,00114,99
Stenkol, brunkol, torv, koks, briketter5,390,29
Mineraloljor och produkter därav157,2297,88
Petroleumgaser, kolgas o. d.7,163,11
Elektrisk ström6,2413,71
Animal och vegetabil oljor och fetter6,302,63
Animaliska oljor och fetter0,760,30
Vegetabiliska oljor och fetter5,161,19
Beredda oljor och fetter samt vaxer0,391,13
Kemiska produkter158,54175,95
Organiska kemiska föreningar23,2414,55
Kem grundämnen och oorg kem föreningar14,044,90
Färgämnen och garvämnen7,528,61
Medicinska och farmaceutiska produkter41,4482,24
Luktämnen, toalett- och rengöringsprep13,888,80
Gödselmedel, tillverkade2,651,44
Plast i obearbetad form23,0923,67
Plast i bearbetad form12,9710,61
Diverse kemiska produkter19,7121,13
Bearbetade varor (efter material)203,76248,41
Läder, lädervaror och beredda pälsskinn0,920,63
Gummivaror16,429,19
Varor av trä eller kork utom möbler11,266,44
Papper, papp och varor därav16,9382,05
Garn, vävnader m m, utom kläder14,318,20
Varor av mineral ämnen utom metaller19,178,37
Järn och stål56,4566,14
Metaller utom järn och stål22,3828,71
Arbeten av metall45,9138,67
Maskiner, apparater, transportmedel561,95587,33
Kraftalstrande maskiner31,9055,15
Maskiner för särskilda industrier36,4862,18
Metallbearbetningsmaskiner6,169,19
Andra icke elektriska maskiner och apparater76,4588,70
Kontorsmaskiner och ADB-maskiner46,8922,28
Tele-, radio-, TV-apparater, o.d.86,1959,64
Andra elektriska maskiner och apparater90,6167,17
Fordon för vägar168,95214,46
Andra transportmedel18,328,54
Diverse färdiga varor177,99120,98
Mont byggn; VVS- och elinstallationsmaterial10,617,70
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar23,9618,75
Reseffekter, handväskor och liknande artiklar3,831,55
Kläder44,7418,68
Skodon11,033,69
Mät- o kontrollinstrument m m27,7628,59
Varor för fotografiskt eller optiskt bruk, ur6,583,93
Andra färdiga varor49,4838,08
Övriga varor1,016,93
Industrianläggningar0,300,71
Mynt, ej utgör lagligt betalningsmedel0,000,00
Icke-monetärt guld0,716,21
LADDA NER
Källa: SCB
Import och export fördelade enligt SITC (bortfallsjusterad)

Läs mer om:

Export och import över tid