Coronakrisen

Coronautbrottet har orsakat stort mänskligt lidande och medfört mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. Krisen avtecknar sig tydligt i flera indikatorer såsom varsel, inköpschefsindex och anställningsplaner. Klicka på länkarna för att läsa mer om varje indikator.

Coronapandemin har gett en tydlig ökning av antalet varsel i flera branscher och visar på ett näringsliv under mycket hård press. Totalt har drygt 76 000 personer varslats om uppsägning sedan den 1 mars. 25/5 2020

70 635 ansökningar om korttidspermittering har kommit in till Tillväxtverket sedan 7 april. Hittills har flest korttidspermitterats i storstadslänen, men tar man hänsyn till storleken på den regionala arbetsmarknaden är fördelningen mer jämn mellan länen. Totalt har nära 511 000 anställda gått ner i arbetstid. 29/5 2020

Coronakrisens konsekvenser för arbetsmarknaden speglas inte fullt ut i arbetslöshetsstatistiken  från AKU. Däremot visar andra indikatorer på området tydliga effekter redan tidigt under krisen, däribland antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. 27/5 2020

Coronakrisen märks tydligt i företagens anställningsplaner som rasade kraftigt i april. Trots en viss uppgång i maj är pessimismen fortsatt utbredd och planerna pekar alltjämt mot personalneddragningar under kommande tre månader. 28/5 2020

Till och med vecka 21 hade över 3 000 företag, med sammanlagt fler än 11 000 anställda, försatts i konkurs under 2020. Jämfört med 2019 steg antalet konkurser med 20 procent och antalet anställda som berörs med 29 procent. 28/5 2020

Till och med vecka 21 hade 189 företag, med sammanlagt över 7 000 anställda, beviljats företagsrekonstruktion 2020. Det var mer än dubbelt så många jämfört med samma period föregående år. 28/5 2020

Inköpschefsindex, PMI, sjunker nu på bred front i världen som en konsekvens av coronapandemin. Under april föll inköpschefsindex för tillverkning och tjänster till mycket låga nivåer i Sverige. 25/5 2020

Konjunkturinstitutets Barometerindikator, som mäter stämningsläget i ekonomin, pekar även i maj på ett synnerligen allvarligt ekonomiskt läge. Trots en viss uppgång sedan rekordfallet i april ligger indikatorn alltjämt lägre än den tidigare bottennivån från finanskrisen. 28/5 2020

Data från Konjunkturinstitutet visar att alla sektorer inom näringslivet drabbats av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Störst har nedgången varit inom tjänstesektorn. Undersökningen visar också att många företag upplever ett konkurshot. 28/5 2020

Hushållens konsumtion minskade med 3,1 procent i mars jämfört med samma månad föregående år. Kraftiga nedgångar registrerades bland annat inom beklädnadshandeln samt inom hotell och restaurang. 8/5 2020

Krisen gör att alla ekonomiska bedömningar för närvarande präglas av stor osäkerhet. Ingen kan med visshet säga hur långvarig eller djup nedgången blir, men ett gemensamt drag för de prognoser som hittills publicerats är att de pekar på ett brant fall under 2020. Konjunkturinstitutet räknar till exempel med att BNP krymper med 7 procent i år. 14/5 2020

För att mildra effekterna av krisen har flera stödpaket lagts fram. Störst bland de budgetpåverkande åtgärderna är korttidspermitteringarna och omställningsstödet. Hur mycket de olika stöden faktiskt används varierar dock hittills ganska mycket. 26/5 2020