Läget i ekonomin

Coronautbrottet orsakade stort mänskligt lidande och allvarliga ekonomiska konsekvenser. Krisen avtecknade sig tydligt i flera indikatorer såsom varsel, inköpschefsindex och anställningsplaner. Många indikatorer har nu återhämtat sig. Här får du en snabb överblick över läget i ekonomin. Klicka på länkarna för att läsa mer om varje indikator.

 

Arbetsmarknaden

Coronakrisens konsekvenser för arbetsmarknaden syns tydligt i arbetslöshetsstatistiken från AKU. Under augusti uppgick arbetslösheten till 8,5 procent. För att följa utvecklingen per vecka kan snabbare arbetslöshetsindikatorer, däribland antalet inskrivna arbetslösa, vara tydligare. Under vecka 41 uppgick antalet arbetslösa enligt detta mått till 383 940 personer. 18/10 2021

Lätes mer om arbetslösheten här!

Coronakrisen märktes tydligt i företagens anställningsplaner som rasade kraftigt under våren 2020. De senaste månaderna har dock optimismen bland företagen ökat och planerna på antalet nyanställningar har stigit snabbt. 06/09 2021

Läs mer om anställningsplaner här!

Konkurser

Under 2020 försattes 6 500 företag, med totalt 20 000 anställda, i konkurs. Jämfört med 2019 steg antalet konkurser under början av coronakrisen för att sedan åter närma sig 2019 års nivå. 18/10 2021

Läs mer om konkurser här!

Under 2020 beviljades företagsrekonstruktion för 310 företag, med sammanlagt 9 200 anställda. Det var en ökning med drygt 50 procent jämfört med samma period föregående år. 18/10 2021

Läs mer om företagsrekonstruktion här!

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet ökade med 3,4 procent i augusti 2021 jämfört med samma månad föregående år. 6/10 2021

Läs mer om näringslivets produktion här!

Industriproduktionen i EU minskade med nästan 30 procent under mars och april, vilket är en betydligt brantare nedgång än under finanskrisen. I Italien backade den med hela 45 procent under dessa månader. Sedan dess har det sedan skett en tydlig återhämtning. 18/9 2021

Läs mer om industriproduktionen här!

Hushållens konsumtion ökade med 4,6 procent i augusti jämfört med samma månad föregående år. 6/10 2021

Läs mer om konsumtionen här!

Konjunkturen

I september föll Konjunkturinstitutets Barometerindikator till 119,9. Samtliga indikatorer ligger fortfarande över sitt historiska medelvärde. 30/9 2021

Läs mer om Barometerindikatorn här!

Coronapandemin slog hårt mot världsekonomin under 2020. En återhämtning har dock påbörjats och de flesta prognosmakare ser framför sig en relativt god tillväxt i år, trots osäkerhet kring den framtida smittspridningen. De senaste prognoserna pekar mot att arbetslösheten ökar till runt 8,6 procent under 2021 för att sedan falla tillbaka under 8 procent 2022. 31/8 2021

Läs mer om prognoser här!

Som en konsekvens av coronakrisen föll inköpschefsindex, PMI, på bred front i världen under våren 2020. I Sverige var nedgången mycket kraftig i mars och april. Efter det har PMI återhämtat sig, både i Sverige och omvärlden. 1/10 2021

Läs mer om PMI här!