Läget i ekonomin

Coronakrien fick flera ekonomiska indikatorer att störtdyka våren 2020. De flesta återhämtade sig under 2021 till följd av stimulansåtgärder, vaccination och minskad smittspridning. I slutet av 2021 kom omikronvarianten, och många länder återinförde restriktioner. Många indikatorer har börjat vända ner, men inte lika kraftigt som i början av pandemin. Här får du en snabb överblick över läget i ekonomin.

 

Restriktioner till följd av smittspridningen

Till följd av smittspridningen har flera olika länder valt att införa restriktioner av olika slag som har påverkat ekonomin på många olika sätt. 17/1 2022

Läs mer m indexet över covidrestriktioner här!

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet ökade med 6,5 procent i november 2021 jämfört med samma månad föregående år. 11/1 2022

Läs mer om näringslivets produktion här!

Industriproduktionen i EU minskade med nästan 30 procent under mars och april, vilket är en betydligt brantare nedgång än under finanskrisen. I Italien backade den med hela 45 procent under dessa månader. Sedan dess har det sedan skett en tydlig återhämtning. 18/1 2022

Läs mer om industriprouktionen här!

Hushållens konsumtion ökade med 8,3 procent i november jämfört med samma månad föregående år. 10/1 2022

Läs mer om konsumtionen här!

Konjunkturen

I december föll Konjunkturinstitutets Barometerindikator till 117,1. Nivån visar fortfarande på ett mycket högt stämningsläge i ekonomin. 21712 2021

Läs mer om Barometerindikatorn här!

Coronapandemin slog hårt mot världsekonomin under 2020. En återhämtning har dock påbörjats och de flesta prognosmakare ser framför sig en relativt god tillväxt i år, trots osäkerhet kring den framtida smittspridningen. De senaste prognoserna pekar mot att arbetslösheten ökar till runt 8,7 procent under 2021 för att sedan falla tillbaka närmare 7 procent 2022. 23/11 2021

Läs mer om prognoser här!

Som en konsekvens av coronakrisen föll inköpschefsindex, PMI, på bred front i världen under våren 2020. I Sverige var nedgången mycket kraftig i mars och april. Efter det har PMI återhämtat sig, både i Sverige och omvärlden. 3/1 2022

Läs mer om PMI här!


Arbetsmarknaden

Coronakrisens konsekvenser för arbetsmarknaden syns tydligt i arbetslöshetsstatistiken från AKU. Under november uppgick arbetslösheten till 7,5 procent. Ytterligare mått på arbetslösheten går att finna via antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Under decmber uppgick andelen arbetslösa arbetslösa enligt detta mått till 7,2 procent. 17/1 2022

Läs mer om arbetslösheten här!

Coronakrisen märktes tydligt i företagens anställningsplaner som rasade kraftigt under våren 2020. De senaste månaderna har dock optimismen bland företagen ökat och planerna på antalet nyanställningar har stigit snabbt. 28/11 2021

Läs mer om anställningsplaner här!