Coronakrisen

Coronautbrottet har orsakat stort mänskligt lidande och medfört mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. Krisen avtecknar sig tydligt i flera indikatorer såsom varsel, inköpschefsindex och anställningsplaner. Klicka på länkarna för att läsa mer om varje indikator.

Arbetsmarknaden

Antalet varsel steg kraftigt redan tidigt under coronapandemin. En tydlig ökning kunde ses i nästan alla branscher och visade på ett näringsliv under mycket hård press. Efter ett par sommarmånader med mer normala nivåer i juli och augusti har antalet varslade per vecka återigen stigit under september och oktober. Totalt har drygt 107 600 personer varslats om uppsägning sedan den 1 mars. 26/10 2020

Nära 85 500 ansökningar om korttidspermittering har kommit in till Tillväxtverket sedan 7 april. Högst antal har korttidspermitterats i storstadslänen, men tar man hänsyn till storleken på den regionala arbetsmarknaden är fördelningen mer jämn mellan länen. Totalt har drygt 580 000 anställda gått ner i arbetstid. 23/10 2020

Coronakrisens konsekvenser för arbetsmarknaden syns nu tydligt i arbetslöshetsstatistiken från AKU. Under september uppgick arbetslösheten till 8,3 procent. För att följa utvecklingen per vecka kan snabbare arbetslöshetsindikatorer, däribland antalet inskrivna arbetslösa, vara tydligare. Under vecka 43 uppgick antalet arbetslösa enligt detta mått till nära 460 000 personer, en ökning med drygt 28 procent jämfört med samma vecka förgående år. 26/10 2020

Coronakrisen märks tydligt i företagens anställningsplaner som rasade kraftigt i april. Trots att företagen därefter blivit mindre negativa pekar planerna alltjämt mot personalneddragningar under kommande tre månader. 29/9 2020

Konkurser

Till och med vecka 43 hade 5 000 företag, med sammanlagt över 17 000 anställda, försatts i konkurs under 2020. Jämfört med 2019 har antalet anställda i företag som gått i konkurs ökat med 6 procent. 26/10 2020

Till och med vecka 43 hade 276 företag, med sammanlagt 8 700 anställda, beviljats företagsrekonstruktion 2020. Det var nästan dubbelt så många jämfört med samma period föregående år. 26/10 2020

Data från Konjunkturinstitutet visar att alla sektorer inom näringslivet drabbats av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Undersökningarna visar också att många företag upplever ett konkurshot. En tendens till förbättring märks dock sedan de första mätningarna i våras. 20/10 2020

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet minskade med 3,9 procent i augusti 2020 jämfört med samma månad föregående år. Inom tjänstesektorn backade den med drygt 5 procent, vilket dock var en bättre siffra än i april, maj och juni. 6/10 2020

Industriproduktionen i EU minskade med nästan 30 procent under mars och april, vilket är en betydligt brantare nedgång än under finanskrisen. I Italien backade den med hela 45 procent under dessa månader. Under senvåren och sommaren har det sedan skett en tydlig återhämtning. 21/10 2020

Hushållens konsumtion minskade med 3,7 procent i augusti jämfört med samma månad föregående år. Trots den kraftiga minskningen var nedgången ännu djupare under april, maj och juni. 13/10 2020

Konjunkturen

I september steg Konjunkturinstitutets Barometerindikator med 6,9 enheter till 94,5. Det var femte månaden i rad som indikatorn steg efter det historiskt branta fallet i april. Trots uppgången är läget fortsatt svagt. 29/9 2020

Coronapandemin gör att prognoserna präglas av stor osäkerhet. Exakt hur långvarig eller djup nedgången blir är svårt att avgöra bland annat på grund av osäkerhet kring den framtida smittspridningen. De senaste prognoserna pekar i allmänhet mot att BNP kommer att krympa med mellan 3,5 och 4,5 procent i år. 30/9 2020

Som en konsekvens av coronakrisen föll inköpschefsindex, PMI, på bred front i världen under våren. I Sverige var nedgången mycket kraftig i mars och april. Efter det har index återhämtat sig, både i Sverige och omvärlden. 1/10 2020

För att mildra effekterna av krisen har flera stödpaket lagts fram. Störst bland de budgetpåverkande åtgärderna är korttidspermitteringarna och nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Hur mycket de olika stöden faktiskt har använts varierar dock ganska mycket. 23/9 2020