Coronakrisen

Coronautbrottet har orsakat stort mänskligt lidande och medfört mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. Krisen avtecknar sig tydligt i flera indikatorer såsom varsel, inköpschefsindex och anställningsplaner. Klicka på länkarna för att läsa mer om varje indikator. 

Arbetsmarknaden

Antalet varsel steg kraftigt redan tidigt under coronapandemin. En tydlig ökning kunde ses i nästan alla branscher och visade på ett näringsliv under mycket hård press. Även under hösten har flertalet branscher sett högre varselnivåer. Totalt har cirka 127 000 personer varslats om uppsägning sedan den 1 mars 2020. 19/4 2021

Läs mer om varsel här!

Nära 90 600 ansökningar om korttidspermittering har kommit in till Tillväxtverket sedan 7 april 2020. Högst antal har korttidspermitterats i storstadslänen, men tar man hänsyn till storleken på den regionala arbetsmarknaden är fördelningen mer jämn mellan länen. Totalt har nära 596 000 anställda beviljats stödet. 16/4 2021

Läs mer om korttidspermitteringar här!

Coronakrisens konsekvenser för arbetsmarknaden syns nu tydligt i arbetslöshetsstatistiken från AKU. Under februari uppgick arbetslösheten till 9,7 procent. För att följa utvecklingen per vecka kan snabbare arbetslöshetsindikatorer, däribland antalet inskrivna arbetslösa, vara tydligare. Under vecka 15 uppgick antalet arbetslösa enligt detta mått till 432 128 personer. 12/4 2021

Läs mer om arbetslösheten här!

Coronakrisen märks tydligt i företagens anställningsplaner som rasade kraftigt under våren 2020. Trots att företagen därefter blivit mindre negativa är planerna alltjämt lågt ställda. 22/3 2021

Läs mer om anställningsplaner här!

Konkurser

Under 2020 försattes 6 500 företag, med sammanlagt 20 000 anställda, i konkurs. Jämfört med 2019 steg antalet konkurser under början av coronakrisen för att sedan åter närma sig 2019 års nivå. 19/4 2021

Läs mer om konkurser här!

Under 2020 beviljades företagsrekonstruktion för 310 företag, med sammanlagt 9 200 anställda. Det var en ökning med drygt 50 procent jämfört med samma period föregående år. 19/4 2021

Läs mer om företagsrekonstruktion här!

Data från Konjunkturinstitutet visar att alla sektorer inom näringslivet drabbats av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Nedgången är dock starkare inom tjänstesektorn jämfört med tillverkningsindustrin. 20/4 2021

Läs mer om omsättning och konkurshot här!

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet minskade med 1,2 procent i februari 2021 jämfört med samma månad föregående år. Inom tjänstesektorn backade den med 4,1 procent. 12/4 2021

Läs mer om näringslivets produktion här!

Industriproduktionen i EU minskade med nästan 30 procent under mars och april, vilket är en betydligt brantare nedgång än under finanskrisen. I Italien backade den med hela 45 procent under dessa månader. Under senvåren och sommaren har det sedan skett en tydlig återhämtning. 6/4 2021

Läs mer om industriproduktionen här!

Hushållens konsumtion minskade med 1,9 procent i februari jämfört med samma månad föregående år. Trots den kraftiga minskningen var nedgången ännu djupare under april, maj och juni år 2020. 8/4 2021

Läs mer om konsumtionen här!

Konjunkturen

I mars steg Konjunkturinstitutets Barometerindikator med 1,5 enheter till 105,3. Trots uppgången ligger samtliga indikatorer, undantaget tillverkningsindustrin, under sitt historiska medelvärde. Läget är fortsatt svagt. 6/4 2021

Läs mer om Barometerindikatorn här!

Coronapandemin har inneburit ett mycket hårt slag mot världsekonomin. Exakt hur långvarig eller djup nedgången blir är svårt att avgöra bland annat på grund av osäkerhet kring den framtida smittspridningen. De senaste prognoserna pekar i mot att arbetslösheten ökat till runt 8,7 procent under 2021 för att sedan falla tillbaka mot 8 procent 2022. 6/4 2021

Läs mer om prognoser här!

Som en konsekvens av coronakrisen föll inköpschefsindex, PMI, på bred front i världen under våren 2020. I Sverige var nedgången mycket kraftig i mars och april. Efter det har PMI återhämtat sig, både i Sverige och omvärlden. 6/4 2021

Läs mer om inköpschefsindex här!

För att mildra effekterna av krisen har flera stödpaket lagts fram. Störst bland de budgetpåverkande åtgärderna är korttidspermitteringarna och nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Hur mycket de olika stöden faktiskt har använts varierar dock ganska mycket. 31/3 2021

Läs mer om stödåtgärderna här!