Läget i ekonomin

Coronapandemin påverkar fortfarande världsekonomin, till exempel i form av problem med leveranskedjor och nedstängningar. Dessutom har Rysslands invasion av Ukraina satt sina spår i bland annat oljepriset och växelkurser. Allt detta har bidragit till att inflationen har stigit kraftigt i flera länder. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen är stor. Här får du en snabb överblick över läget i ekonomin.

 

Stigande inflation i världen

Stigande energipriser och flaskhalsar inom värdekedjor har nu i flera länder fått kraftigt genomslag på inflationen och nivåerna är nu högre än vad de varit på länge. 14/6 2022

Läs mer om inflationen i världen här!

Restriktioner till följd av smittspridningen

Till följd av smittspridningen har flera olika länder valt att införa restriktioner av olika slag som har påverkat ekonomin på många olika sätt. 4/7 2022

Läs mer om indexet över covidrestriktioner här!

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet ökade med 4,6 procent i april 2022 jämfört med samma månad föregående år. 9/6 2022

Läs mer om näringslivets produktion här!

Industriproduktionen i EU minskade kraftigt när coronapandemin bröt ut. Sedan dess har det skett en tydlig återhämtning. 16/6 2022

Läs mer om industriprktionen här!

Hushållens konsumtion ökade med 7,5 procent i april 2022 jämfört med samma månad föregående år. 9/6 2022

Läs mer om konsumtionen här!

Konjunkturen

I maj steg Konjunkturinstitutets Barometerindikator till 110,5. Nivån visar på ett stämningsläge som är högre än normalt, men hushållens förtroende är mycket svagt. 25/5 2022

Läs mer om Barometerindikatorn här!

2021 blev ett år av återhämtning efter BNP-fallet under pandemiåret 2020. De flesta prognosmakare ser framför sig en mer normal tillväxt på cirka 2,5 procent i år. 21/6 2022

Läs mer om prognoser här!

Som en konsekvens av coronakrisen föll inköpschefsindex, PMI, på bred front i världen under våren 2020. Efter det återhämtade sig PMI, både i Sverige och omvärlden. I inledningen av 2022 har index fallit tillbaka igen. 1/6 2022

Läs mer om PMI här!


Arbetsmarknaden

Coronakrisens konsekvenser för arbetsmarknaden syns tydligt i arbetslöshetsstatistiken från AKU. Under maj uppgick arbetslösheten till 8,5 procent. Ytterligare mått på arbetslösheten går att finna via antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Under maj uppgick andelen arbetslösa arbetslösa enligt detta mått till 6,6 procent. 22/6 2022

Läs mer om arbetslösheten här!

Coronakrisen märktes tydligt i företagens anställningsplaner som rasade kraftigt under våren 2020. Efter det kraftiga fallet följde dock ett kraftigt uppsving i efterfråganarbetskraft och sedan dess har anställningsplanerna fortsatt ligga högt med en tendens att minska något under inledningen av 2022. 25/5 2022

Läs mer om anställningsplaner här!