Coronakrisen

Coronautbrottet har orsakat stort mänskligt lidande och medfört mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. Krisen avtecknar sig tydligt i flera indikatorer såsom varsel, inköpschefsindex och anställningsplaner. Klicka på länkarna för att läsa mer om varje indikator.

Arbetsmarknaden

Antalet varsel ökade kraftigt redan tidigt under coronapandemin. En tydlig ökning kan ses i nästan alla branscher och visar på ett näringsliv under mycket hård press. Totalt har drygt 93 000 personer varslats om uppsägning sedan den 1 mars. 10/8 2020

Drygt 81 000 ansökningar om korttidspermittering har kommit in till Tillväxtverket sedan 7 april. Hittills har flest korttidspermitterats i storstadslänen, men tar man hänsyn till storleken på den regionala arbetsmarknaden är fördelningen mer jämn mellan länen. Totalt har drygt 572 200 anställda gått ner i arbetstid. 10/8 2020

Coronakrisens konsekvenser för arbetsmarknaden speglas nu tydligt även i arbetslöshetsstatistiken från AKU. Under juni uppgick arbetslösheten till 9,8 procent. För att följa utvecklingen per vecka kan snabbare arbetslöshrindikatorer, däribland antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vara tydligare. Under vecka 32 uppgick antalet arbetslösa enligt detta mått till över 481 100 personer, en ökning med drygt 38 procent jämfört med samma vecka förgående år. 10/8 2020

Coronakrisen märks tydligt i företagens anställningsplaner som rasade kraftigt i april. Trots att företagen därefter blivit mindre negativa pekar planerna alltjämt mot personalneddragningar under kommande tre månader. 3/8 2020

Konkurser

Till och med vecka 32 hade 4 300 företag, med sammanlagt över 14 000 anställda, försatts i konkurs under 2020. Jämfört med 2019 har antalet konkurser ökat med 7 procent och antalet anställda som berörs med 9 procent. 3/8 2020

Till och med vecka 32 hade 246 företag, med sammanlagt över 8 000 anställda, beviljats företagsrekonstruktion 2020. Det var mer än dubbelt så många jämfört med samma period föregående år. 10/8 2020

Data från Konjunkturinstitutet visar att alla sektorer inom näringslivet drabbats av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Undersökningarna visar också att många företag upplever ett konkurshot. 5/8 2020

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet minskade med 8,5 procent i juni 2020 jämfört med samma månad föregående år. Inom industrin backade den med drygt 9 procent, vilket dock var en bättre siffra än i april och maj. 10/8 2020

Industriproduktionen i EU minskade med över 25 procent under mars och april, vilket är en betydligt brantare nedgång än under finanskrisen. I Italien backade den med hela 45 procent under dessa månader. Trots en återhämtning under maj och juni ligger produktionen på låga nivåer. 10/8 2020

Hushållens konsumtion minskade med 5,8 procent i juni jämfört med samma månad föregående år. Trots den kraftiga minskningen var nedgången ännu djupare i april och maj. 10/8 2020

Konjunkturen

I juli steg Konjunkturinstitutets Barometerindikator med 8,1 enheter till 83,4. Det var tredje månaden i rad som indikatorn steg efter det historiskt branta fallet i april. Trots uppgången är läget fortsatt mycket svagt. 29/7 2020

Coronapandemin gör att prognoserna för närvarande präglas av stor osäkerhet. Det är fortfarande svårt att avgöra exakt hur långvarig eller djup nedgången blir. Mycket pekar dock på att vi kommer uppleva ett historiskt brant fall i BNP under det första halvåret i år och att återhämtningen kommer ta relativt lång tid. 1/7 2020

Under våren föll inköpschefsindex, PMI, på bred front i världen som en konsekvens av coronakrisen. I Sverige var nedgången mycket kraftig i mars och april. Därefter har dock PMI för både tjänster och industrin återhämtat sig. Om det är en varaktig återhämtning får kommande månader utvisa. 10/8 2020

För att mildra effekterna av krisen har flera stödpaket lagts fram. Störst bland de budgetpåverkande åtgärderna är korttidspermitteringarna och omställningsstödet. Hur mycket de olika stöden faktiskt används varierar dock hittills ganska mycket. 1/7 2020