Statsbudgetens inkomster

1 001,4mdkr
2017

Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper. Den största av dessa är skatter, som hushållen och företagen betalar in. År 2017 uppgick statsbudgetens inkomster preliminärt till cirka 1 000 miljarder kronor.

Statsbudgetens inkomster omfattar åtta olika inkomsthuvudgrupper:

  • Skatter
  • Inkomster av statens verksamhet
  • Inkomster av försåld egendom
  • Återbetalning av lån
  • Kalkylmässiga inkomster
  • Bidrag m.m. från EU
  • Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekontot.

Alla dessa grupper utom skatterna, ligger under posten övriga inkomster då dessa jämfört med statens skatteinkomster är små.

Under varje inkomsthuvudgrupp ingår flera mindre inkomstgrupper. I gruppen skatter ingår exempelvis cirka 240 mindre inkomstgrupper, som alla är olika typer av skatter. Till exempel ingår direkta skatter på arbete, skatt på kapital och skatt på import. Skattegruppen inkluderar även skatter som alkoholskatt, tobakskatt och energiskatt.

Statsbudgetens inkomster 2017

Utfall/prognos 2017, miljarder kronor

mdkr
Direkta skatter på arbete635,6
Indirekta skatter på arbete558,8
Skatt på kapital254,3
Mervärdesskatt427,4
Punktskatter127,4
Skatt på import6,3
Restförda och övriga skatter12,2
= Totala skatteintäkter 2 022,0
Varav skatter till EU-6,3
= Offentliga sektorns skatteintäkter2 015,8
Varav kommunala inkomstskatter-716,9
Avgifter till AP-fonder-244,9
= Statens skatteintäkter1 053,9
Periodiseringar-4,0
Inkomster av statens verksamhet27,4
Inkomster av försåld egendom0,0
Återbetalning av lån0,8
Kalkylmässiga inkomster11,4
Bidrag mm från EU10,5
Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet-98,6
Övrigt0,0
= Summa inkomster1 001,4
LADDA NER
Källa: ESV
Preliminära siffror.