Statsbudgetens inkomster

1 285,8 mdkr
2022

Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper. Den största av dessa är skatter, som hushållen och företagen betalar in. 2022 uppgick statsbudgetens inkomster till knappt 1 280 miljarder kronor.

Statsbudgetens inkomster omfattar åtta olika inkomsthuvudgrupper:

  • Skatter
  • Inkomster av statens verksamhet
  • Inkomster av försåld egendom
  • Återbetalning av lån
  • Kalkylmässiga inkomster
  • Bidrag m.m. från EU
  • Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekontot.

Alla dessa grupper utom skatterna, ligger under posten övriga inkomster då dessa jämfört med statens skatteinkomster är små.

Under varje inkomsthuvudgrupp ingår flera mindre inkomstgrupper. I gruppen skatter ingår exempelvis cirka 240 mindre inkomstgrupper, som alla är olika typer av skatter. Till exempel ingår direkta skatter på arbete, skatt på kapital och skatt på import. Skattegruppen inkluderar även punktskatter som alkoholskatt, tobakskatt och energiskatt. 

Statsbudgetens inkomster 2021

Utfall/prognos, miljarder kronor

mdkr
Direkta skatter på arbete689,8
Indirekta skatter på arbete637,3
Skatt på kapital340,0
Mervärdesskatt513,7
Punktskatter140,6
Skatt på import7,3
Restförda och övriga skatter-4,9
= Totala skatteintäkter 2 323,9
Varav skatter till EU-7,3
= Offentliga sektorns skatteintäkter2 316,5
Varav kommunala inkomstskatter-824,9
Avgifter till AP-fonder-284,4
= Statens skatteintäkter1 207,2
Periodiseringar27,8
Inkomster av statens verksamhet43,3
Inkomster av försåld egendom0,0
Återbetalning av lån1,1
Kalkylmässiga inkomster17,8
Bidrag mm från EU14,6
Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet-120,5
Övrigt0,0
= Summa inkomster1 191,3
LADDA NER
Källa: ESV
Preliminära uppgifter.