Statsbudgetens inkomster

1 055,5 mdkr
2019

Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper. Den största av dessa är skatter, som hushållen och företagen betalar in. 2019 uppgick statsbudgetens inkomster preliminärt till drygt 1 055 miljarder kronor.

Statsbudgetens inkomster omfattar åtta olika inkomsthuvudgrupper:

  • Skatter
  • Inkomster av statens verksamhet
  • Inkomster av försåld egendom
  • Återbetalning av lån
  • Kalkylmässiga inkomster
  • Bidrag m.m. från EU
  • Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekontot.

Alla dessa grupper utom skatterna, ligger under posten övriga inkomster då dessa jämfört med statens skatteinkomster är små.

Under varje inkomsthuvudgrupp ingår flera mindre inkomstgrupper. I gruppen skatter ingår exempelvis cirka 240 mindre inkomstgrupper, som alla är olika typer av skatter. Till exempel ingår direkta skatter på arbete, skatt på kapital och skatt på import. Skattegruppen inkluderar även punktskatter som alkoholskatt, tobakskatt och energiskatt.

Statsbudgetens inkomster 2019

Utfall/prognos, miljarder kronor

mdkr
Direkta skatter på arbete655,1
Indirekta skatter på arbete605,1
Skatt på kapital274,4
Mervärdesskatt461,8
Punktskatter134,3
Skatt på import6,9
Restförda och övriga skatter16,2
= Totala skatteintäkter 2 153,8
Varav skatter till EU-6,9
= Offentliga sektorns skatteintäkter2 146,9
Varav kommunala inkomstskatter-760,6
Avgifter till AP-fonder-266,5
= Statens skatteintäkter1 119,9
Periodiseringar-10,4
Inkomster av statens verksamhet35,3
Inkomster av försåld egendom0,0
Återbetalning av lån0,8
Kalkylmässiga inkomster14,2
Bidrag mm från EU12,6
Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet-116,9
Övrigt0,0
= Summa inkomster1 055,5
LADDA NER
Källa: ESV
Preliminära uppgifter.