Statsbudgetens inkomster

1 002,7mdkr
2016

Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper. Den största av dessa är skatter, som hushållen och företagen betalar in. År 2016 uppgick statsbudgetens inkomster preliminärt till cirka 1 000 miljarder kronor.

Statsbudgetens inkomster omfattar åtta olika inkomsthuvudgrupper:

  • Skatter
  • Inkomster av statens verksamhet
  • Inkomster av försåld egendom
  • Återbetalning av lån
  • Kalkylmässiga inkomster
  • Bidrag m.m. från EU
  • Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekontot.

Alla dessa grupper utom skatterna, ligger under posten övriga inkomster då dessa jämfört med statens skatteinkomster är små.

Under varje inkomsthuvudgrupp ingår flera mindre inkomstgrupper. I gruppen skatter ingår exempelvis cirka 240 mindre inkomstgrupper, som alla är olika typer av skatter. Till exempel ingår direkta skatter på arbete, skatt på kapital och skatt på import. Skattegruppen inkluderar även skatter som alkoholskatt, tobakskatt och energiskatt.

Statsbudgetens inkomster 2016

Utfall/prognos 2016, miljarder kronor

mdkr
Direkta skatter på arbete608,2
Indirekta skatter på arbete531,4
Skatt på kapital221,5
Mervärdesskatt409,4
Punktskatter126,4
Skatt på import6,1
Restförda och övriga skatter17,2
= Totala skatteintäkter 1 920,2
Varav skatter till EU-6,1
= Offentliga sektorns skatteintäkter1 914,1
Varav kommunala inkomstskatter-687,6
Avgifter till AP-fonder-233,6
= Statens skatteintäkter992,8
Periodiseringar51,0
Inkomster av statens verksamhet31,3
Inkomster av försåld egendom0,2
Återbetalning av lån0,8
Kalkylmässiga inkomster10,8
Bidrag mm från EU11,0
Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet-95,2
Övrigt0,0
= Summa inkomster1 002,7
Källa: ESV