Företagsrekonstruktion

Till och med vecka 42 hade 272 företag, med sammanlagt 8 600 anställda, beviljats företagsrekonstruktion 2020. Det var nästan dubbelt så många jämfört med samma period föregående år. 

Coronakrisen har slagit hårt mot den svenska ekonomin vilket visar sig i att antalet beviljade företagsrekonstruktioner har ökat markant jämfört med föregående år. Till och med vecka 42 har 272 företag beviljats rekonstruktion under 2020, att jämföra med 155 företag under 2019.

Ett företag som inte kan betala sina skulder och inte bedöms kunna göra det under en längre tid kan försättas i konkurs. Om obeståndet bedöms vara kortsiktigt kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ för att försöka rädda bolaget. En ansökan skickas in till tingsrätten där bolaget har sitt säte. Om företaget beviljas rekonstruktion är det under en period skyddat från konkurs, men måste genomföra förändringar så att det kan visa på långsiktig överlevnad.

Veckostatistiken är volatil och ska tolkas med viss försiktighet. Dels eftersom koncerner kan ansöka om att sätta flera bolag i rekonstruktion samtidigt. Vidare kan datum för löneutbetalningar och skatteinbetalningar påverka när ansökningar lämnas. För att månadens löner ska omfattas av lönegarantilagen och förmånsrättslagen måste ansökan inkomma före utbetalningen. Genom att studera utfallet över längre tidsperioder avhjälps till viss del dessa svagheter med veckostatistiken.

I lågkonjunkturer och under ekonomiska kriser ökar antalet ansökningar om rekonstruktion då fler företag får svårt att överleva. I diagrammet nedan som visar den årliga utvecklingen av antalet ansökningar om rekonstruktion syns exempelvis en tydlig uppgång under finanskrisen. Att ett företag ansöker om rekonstruktion innebär inte att ansökan beviljas.

Till skillnad från andra konjunkturindikatorer, såsom Barometerindikatorn, eller inköpschefsindex som visar på en lägesbedömning, är antalet företagsrekonstruktioner ett mått på utfall – något som faktiskt sker i ekonomin. Därmed är den en intressant variabel att följa under krisförloppet.