Kraftvärme

Kraftvärme är samtidig produktion av värme och el. Kraftvärme ger en något sämre elproduktion än om enbart el produceras. I gengäld kan värme användas antingen inom industriella processer eller för uppvärmning genom exempelvis fjärrvärme. Efterfrågan på värme varierar över året och begränsas av möjligheterna att lönsamt bygga fjärrvärmenät. Därför finns det gränser för hur många kraftvärmeverk som kan drivas med god lönsamhet. I elsimulatorn har vi dock bortsett ifrån denna begränsning i fråga om möjligheten att justera mängden installerad kraftvärmekapacitet.

 

Sverige

Kraftvärmeverk i Sverige använder en mängd olika bränslen både sopor, biobränslen, stenkol och torv är vanliga bränslen.

 

Simulatorn

I simulatorn har vi valt att använda 100 procent biobränslen i kraftvärmeproduktionen.

 

Miljökonsekvenser

All förbränning kräver stora volymer bränslen. Svenska kraftvärmen använder varje år mellan 10-15 miljoner ton bränslen vilket motsvarar 30-50 långtradare i timmen, dygnet runt, året runt.

Används fossila bränslen uppstår också en klimatpåverkan. All förbränning ger upphov till bytande mängder aska som måste tas omhand på ett säkert sätt. Även med rökgasrening sker vid förbränning utsläpp av svaveloxid, kväveoxid och andra miljögifter till luften.

 

Elsimulator

Beräkningarna i elsimulatorn utgår från följande värden:

BeskrivningVärdeKälla
Installerat och i drift idag 4622 MW Svenska kraftnät
Tillgänglighet 76,5% Svenska kraftnät
Utnyttjandegrad/kapacitetsfaktor 35% Svensk energi
Koldioxidutsläpp 15 g/kWh E.ON. biobränsle.