Bostadsbyggandet i Sverige

Under det fjärde kvartalet 2021 påbörjades byggandet av 15 400 nya bostäder. Det var lika många som samma kvartal föregående år. Under kvartalet färdigställdes 12 100 bostäder, en minskning med 11 procent jämfört med samma kvartal 2020.

Antalet nybyggda bostäder har varit något lägre under 2020 och 2021 än under 2019. Främst är det nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus som varit lägre. Nyproduktionen av småhus har däremot varit relativt oförändrad.

Över tid har nybyggnationen av bostäder varierat mycket. Under och efter finanskrisen på 90-talet var bostadsbyggandet som lägst för att sedan stiga fram till finans- och skuldkrisen 2008. Efter krisen vände dock byggandet snabbt uppåt igen och redan 2010 var nybyggnationen uppe på samma nivå som innan krisen. Därefter skedde en kraftig ökning av bostadsbyggandet under ett antal år tills byggboomen nådde sin kulmen 2017.

Den bostadsbrist som finns idag är inte bara en effekt av att det har byggts för lite bostäder. Man kan likna bostadsmarknaden vid arbetsmarknaden, där det finns arbetslösa samtidigt som det finns lediga jobb. På samma sätt uppstår det matchningsproblem på bostadsmarknaden. Det kan finnas bostadsbrist även om det finns tillräckligt många bostäder på grund av att man bor i ”fel” bostäder. Bostäderna kan till exempel ligga på fel plats rent geografiskt; det finns för många bostäder där efterfrågan sjunkit på grund av utflyttning och för få på platser där inflyttningen varit hög. Matchningsproblemen kan också bero på att vissa bor för stort och andra för trångt, vilket kan bero på att rörligheten på bostadsmarknaden är låg.