Sveriges export- och importprodukter

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Exempel på stora importvaror är olja, bilar samt el- och teleprodukter. Tjänstehandeln domineras av olika slags affärstjänster, tekniska tjänster samt resor och transporter.

Diagrammet visar vilka olika varugrupper som Sverige exporterar mest av. Genom att klicka på de mindre diagrammen kan du också byta till att istället visa importprodukter, samt växla vy mellan varor och tjänster.

40 procent av den svenska varuexporten utgörs av maskiner och transportmedel. Hit räknas bland annat också export av telekomprodukter. Sveriges basindustri står också för en betydande del av den svenska varuexporten. Till basindustrin räknas i allmänhet skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt den kemiska industrin. Notera att det finns en mer detaljerad redovisning i tabellen längst ner på sidan där det kan vara enklare att se enskilda varugrupper.

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor). Över tid har dock det svenska oljeberoendet minskat. 1980 låg oljenotan på över 20 procent av det totala varuimportvärdet. År 2017 uppgick oljeimporten till runt 9 procent. Den lägre andelen kan bland annat förklaras av den successiva övergången till andra energikällor och det minskade oljeberoendet inom industrin de senaste 30-40 åren.

I tjänstehandeln ryms bland annat våra utlandsresor. I statistiken, som omfattar både affärsresande och privat resande, ingår de varor och tjänster som konsumeras inom det besökta landet, samt varor som tas över gränsen för eget bruk. Det som bokförs i tjänstebalansen som tjänsteexport är därför utländska besökares konsumtion i Sverige. Våra utlandsresor registreras på motsvarande sätt som import i statistiken. Exempel på andra stora poster i tjänstehandeln är transporter och övriga affärstjänster. I den senare gruppen ingår bland annat tjänster relaterade till forskning och utveckling. En mer detaljerad sammanställning över tjänstehandeln i tabellform återfinns längst ner på sidan.

Sveriges import- och exportvaror

Miljarder kronor, år 2017

ImportExport
Livsmedel och levande djur123,3071,08
Levande djur0,280,26
Kött och köttvaror13,282,22
Mjölk, mejeriprodukter samt ägg10,373,79
Fisk, kräft- och blötdjur, varor därav42,4535,76
Spannmål och varor därav7,308,01
Frukt och köksväxter23,773,54
Socker, sockervaror och honung3,001,67
Kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav10,375,05
Fodermed för djur utom omal spannmål4,271,76
Diverse livsmedel8,229,03
Drycker och tobak13,749,63
Drycker11,917,42
Tobak och tobaksvaror1,842,22
Råvaror, icke ätbara, utom bränslen35,6785,30
Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda0,340,57
Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor1,220,30
Natur-, syntetgummi och gummiregenerat1,170,10
Trävaror och kork6,9728,96
Pappersmassa och pappersavfall3,7419,39
Textilfibrer samt avfall därav0,490,22
Obearb miner ämnen utom kol och oljor3,021,44
Malm och skrot av metaller14,0233,65
Andra animal och vegetabil råmaterial4,710,65
Mineral bränslen, smörjoljor, elström132,6890,81
Stenkol, brunkol, torv, koks, briketter4,330,27
Mineraloljor och produkter därav118,9278,79
Petroleumgaser, kolgas o. d.5,522,22
Elektrisk ström3,919,53
Animal och vegetabil oljor och fetter6,352,61
Animaliska oljor och fetter0,600,29
Vegetabiliska oljor och fetter5,381,30
Beredda oljor och fetter samt vaxer0,371,02
Kemiska produkter142,49162,55
Organiska kemiska föreningar21,8713,88
Kem grundämnen och oorg kem föreningar10,555,12
Färgämnen och garvämnen7,068,21
Medicinska och farmaceutiska produkter38,1274,07
Luktämnen, toalett- och rengöringsprep12,758,09
Gödselmedel, tillverkade2,431,33
Plast i obearbetad form21,2223,40
Plast i bearbetad form11,779,53
Diverse kemiska produkter16,7118,92
Bearbetade varor (efter material)182,55231,33
Läder, lädervaror och beredda pälsskinn0,860,59
Gummivaror15,148,39
Varor av trä eller kork utom möbler10,346,32
Papper, papp och varor därav15,9677,39
Garn, vävnader m m, utom kläder13,668,25
Varor av mineral ämnen utom metaller17,387,83
Järn och stål47,4760,24
Metaller utom järn och stål20,1726,61
Arbeten av metall41,5835,70
Maskiner, apparater, transportmedel509,53528,12
Kraftalstrande maskiner26,9253,61
Maskiner för särskilda industrier34,2152,99
Metallbearbetningsmaskiner4,929,20
Andra icke elektriska maskiner och apparater69,3080,59
Kontorsmaskiner och ADB-maskiner39,7519,66
Tele-, radio-, TV-apparater, o.d.77,7258,73
Andra elektriska maskiner och apparater82,1562,06
Fordon för vägar163,09184,37
Andra transportmedel11,466,92
Diverse färdiga varor168,30116,37
Mont byggn; VVS- och elinstallationsmaterial10,586,47
Möbler, madrasser, sängkläder, kuddar22,2617,95
Reseffekter, handväskor och liknande artiklar3,521,33
Kläder42,0717,26
Skodon9,913,23
Mät- o kontrollinstrument m m25,9727,12
Varor för fotografiskt eller optiskt bruk, ur6,704,28
Andra färdiga varor47,2938,74
Övriga varor1,037,02
Industrianläggningar0,270,81
Mynt, ej utgör lagligt betalningsmedel0,010,00
Icke-monetärt guld0,766,21
LADDA NER
Källa: SCB
Import och export fördelade enligt SITC (bortfallsjusterad)

Nedan återfinns en detaljerad tabell över tjänstehandeln.

Import och export av tjänster

Miljarder kronor, år 2017

ImportExport
Tillverkningstjänster6,99,0
Underhåll- och reparationstjänster4,03,4
Transporter96,493,9
Sjötransporttjänster22,830,1
Flygtransporttjänster29,829,7
Järnvägstransporttjänster3,22,1
Vägtransporttjänster37,027,3
Post och kurir2,23,1
Övriga transporttjänster1,31,7
Resor145,5120,9
Byggtjänster15,07,5
Försäkringar5,56,2
Finansiella tjänster19,734,2
Nyttjande av immateriella rättigheter30,264,3
Tele- data- och informationstjänster64,5121,7
Tele11,815,3
Datatjänster49,2103,5
Informationstjänster3,53,0
Övriga affärstjänster184,7161,4
FoU tjänster51,239,9
Affärs- och konsulttjänster40,736,1
Juridiska tjänster2,43,2
Bokföring och administrativa tjänster4,95,0
Management och PR33,427,9
Marknadsföringstjänster20,815,4
Tekniska-, handels- och övriga affärstjänster72,069,9
Arkitekt-, tekniska och vetenskapliga tjänster9,020,4
Jordbruk-, gruv-, och miljötjänster0,81,6
Övriga tjänster62,248,0
Personliga tjänster, kultur m.m.5,64,3
Övriga offentliga varor och tjänster1,83,3
LADDA NER
Källa: SCB

Läs mer om:

Export och import över tid