Handelsbalans och tjänstebalans

2,4Procent av BNP
2017

Handelsbalansen har visat stora överskott sedan början av 1990-talet och tjänstebalansen har varit positiv sedan 2005. Detta betyder att värdet på de varor och tjänster som vi exporterar är större än värdet på importen.

Diagrammet visar hur stort överskottet i handelsbalansen är i förhållande till BNP. Genom att klicka på de mindre diagrammen kan du även välja att visa hur tjänstebalansen har utvecklats. Det är också möjligt att visa statistiken uttryckt i kronor istället för som andel av BNP.

Handelsbalansen är en sammanställning över varuhandeln som visar värdet av alla varor vi exporterar och importerar. Om värdet på exporten är större än värdet på importen säger man att vi har ett överskott i handelsbalansen. På motsvarande sätt talar man om ett underskott när importen är större än exporten. Tjänstebalansen är en likadan sammanställning över handeln med tjänster.

Under andra hälften av 1970-talet ledde höga kostnader i Sverige och kraftigt höjda oljepriser till underskott i handelsbalansen. Trots att devalveringarna i början av 1980-talet förbättrade förhållandena, blev den positiva effekten kortvarig eftersom de inhemska kostnaderna inte dämpades.

Kronans fall hösten 1992 förbättrade Sveriges konkurrenskraft och exporten tog fart. Samtidigt pressades hemmamarknaden efter 1990-talets kris, vilket ledde till en lägre importtillväxt. Överskottet i handelsbalansen ökade därmed mycket kraftigt, för att sedan plana ut i slutet på 1990-talet.

I mitten av 2000-talet började handelsbalansens överskott som andel av BNP att sjunka. År 2005 sjönk både BNP och varuexporten något jämfört med året innan samtidigt som varuimporten ökade. År 2007 kom åter en nedgång. Detta berodde på att varuexporten till USA minskade kraftigt. Även om handelsbalansens saldo fortfarande ligger på plus har tendensen de senaste tio åren varit krympande överskott, särskilt när man relaterar dem till BNP.

Handeln med tjänster uppvisade under slutet av 1990-talet relativt stora underskott. Som störst var underskotten 1998 då tjänstebalansens saldo uppgick till -1,8 procent av BNP. Därefter har underskotten successivt vänts till överskott – överskott som hållit i sig även efter det att finanskrisen slog till.

Handels- och tjänstebalanserna ingår båda i bytesbalansen som är ett bredare mått på ett lands affärer med utlandet.

Läs mer: Sveriges export- och importprodukter