BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 47 procent av BNP, medan investeringar utgör 26 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2019

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =5026
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3500
  • Produktion av varor 1211
   • Tillverkningsindustrin 670
    • Livsmedel 48
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 72
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 90
    • Gummi- o plastvaror, etc. 34
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 94
    • Datorer, elektronikvaror och optik 24
    • Elapparatur 22
    • Övrig maskinindustri 102
    • Transportmedelsindustri 147
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 33
   • Byggindustrin 300
   • El, gas, värme, vatten, avfall 137
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 72
   • Utvinning av mineral 30
  • Produktion av tjänster 2289
   • Handel 488
   • Transport och magasinering 181
   • Hotell- och restaurang 76
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 328
   • Finans- och försäkringsverksamhet 163
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 377
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 444
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 162
   • Kultur, nöje och fritid 31
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 38
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +908
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +58
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +561
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2019

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =5026
 • Import -2192
  • Import av varor 1460
  • Import av tjänster 731
 • Export +2385
  • Export av varor 1653
  • Export av tjänster 731
 • Konsumtion +3534
  • Hushållens konsumtion* 2227
  • Offentlig sektors konsumtion 1307
 • Investeringar +1299
  • Fasta investeringar 1263
  • Lagerinvesteringar 36
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera. Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är materiella eller immateriella tillgångar som används mer än ett år upprepat eller kontinuerligt i produktions­processen, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som byggs upp i lager minus värdet av det som tas ut och förloras.