BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 47 procent av BNP, medan investeringar utgör 26 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2018

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =4791
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3317
  • Produktion av varor 1133
   • Tillverkningsindustrin 660
    • Livsmedel 47
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 72
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 85
    • Gummi- o plastvaror, etc. 33
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 103
    • Datorer, elektronikvaror och optik 21
    • Elapparatur 24
    • Övrig maskinindustri 90
    • Transportmedelsindustri 144
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 36
   • Byggindustrin 272
   • El, gas, värme, vatten, avfall 129
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 50
   • Utvinning av mineral 22
  • Produktion av tjänster 2184
   • Handel 459
   • Transport och magasinering 175
   • Hotell- och restaurang 76
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 296
   • Finans- och försäkringsverksamhet 154
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 360
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 442
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 157
   • Kultur, nöje och fritid 31
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 35
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +864
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +56
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +554
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2018

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =4791
 • Import -2085
  • Import av varor 1477
  • Import av tjänster 608
 • Export +2249
  • Export av varor 1577
  • Export av tjänster 672
 • Konsumtion +3366
  • Hushållens konsumtion* 2113
  • Offentlig sektors konsumtion 1252
 • Investeringar +1262
  • Fasta investeringar 1214
  • Lagerinvesteringar 47
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.