BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 44 procent av BNP, medan investeringar utgör 25 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2016

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =4 405
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3 056
  • Produktion av varor 1 006
   • Tillverkningsindustrin 595
    • Livsmedel 45
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 67
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 87
    • Gummi- o plastvaror, etc. 31
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 82
    • Datorer, elektronikvaror och optik 25
    • Elapparatur 24
    • Övrig maskinindustri 73
    • Transportmedelsindustri 124
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 31
   • Byggindustrin 233
   • El, gas, värme, vatten, avfall 111
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 51
   • Utvinning av mineral 17
  • Produktion av tjänster 2 050
   • Handel 421
   • Transport och magasinering 165
   • Hotell- och restaurang 71
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 289
   • Finans- och försäkringsverksamhet 167
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 333
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 390
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 153
   • Kultur, nöje och fritid 27
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 34
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +786
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +52
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +511
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010 vilket innebär en högre BNP-nivå än tidigare p.g.a. förändringar i metod och källor

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2016

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =4 405
 • Import +1 737
  • Import av varor 1 203
  • Import av tjänster 534
 • Export +1 950
  • Export av varor 1 322
  • Export av tjänster 628
 • Konsumtion +3 101
  • Hushållens konsumtion* 1 950
  • Offentlig sektors konsumtion 1 152
 • Investeringar +1 090
  • Fasta investeringar 1 060
  • Lagerinvesteringar 31
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010 vilket innebär en högre BNP-nivå än tidigare p.g.a. förändringar i metod och källor.

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.