BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 45 procent av BNP, medan investeringar utgör 26 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2017

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =4600
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3188
  • Produktion av varor 1069
   • Tillverkningsindustrin 626
    • Livsmedel 45
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 69
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 85
    • Gummi- o plastvaror, etc. 33
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 90
    • Datorer, elektronikvaror och optik 24
    • Elapparatur 24
    • Övrig maskinindustri 81
    • Transportmedelsindustri 137
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 32
   • Byggindustrin 254
   • El, gas, värme, vatten, avfall 118
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 51
   • Utvinning av mineral 22
  • Produktion av tjänster 2119
   • Handel 436
   • Transport och magasinering 169
   • Hotell- och restaurang 72
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 292
   • Finans- och försäkringsverksamhet 164
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 348
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 418
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 155
   • Kultur, nöje och fritid 29
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 36
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +826
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +54
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +532
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010 vilket innebär en högre BNP-nivå än tidigare p.g.a. förändringar i metod och källor

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2017

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =4600
 • Import -1891
  • Import av varor 1311
  • Import av tjänster 581
 • Export +2085
  • Export av varor 1444
  • Export av tjänster 640
 • Konsumtion +3225
  • Hushållens konsumtion* 2027
  • Offentlig sektors konsumtion 1198
 • Investeringar +1181
  • Fasta investeringar 1146
  • Lagerinvesteringar 35
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010 vilket innebär en högre BNP-nivå än tidigare p.g.a. förändringar i metod och källor.

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.