BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 46 procent av BNP, medan investeringar utgör 25 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2021

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =5381
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3740
  • Produktion av varor 1257
   • Tillverkningsindustrin 680
    • Livsmedel 50
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 79
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 105
    • Gummi- o plastvaror, etc. 35
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 101
    • Datorer, elektronikvaror och optik 31
    • Elapparatur 21
    • Övrig maskinindustri 97
    • Transportmedelsindustri 122
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 35
   • Byggindustrin 310
   • El, gas, värme, vatten, avfall 151
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 72
   • Utvinning av mineral 44
  • Produktion av tjänster 2483
   • Handel 490
   • Transport och magasinering 181
   • Hotell- och restaurang 66
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 402
   • Finans- och försäkringsverksamhet 209
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 410
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 480
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 175
   • Kultur, nöje och fritid 34
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 36
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +973
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +60
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +609
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2021

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =5381
 • Import -2255
  • Import av varor 1573
  • Import av tjänster 682
 • Export +2489
  • Export av varor 1816
  • Export av tjänster 673
 • Konsumtion +3769
  • Hushållens konsumtion* 2357
  • Offentlig sektors konsumtion 1411
 • Investeringar +1378
  • Fasta investeringar 1358
  • Lagerinvesteringar 20
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.