BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 44 procent av BNP, medan investeringar utgör 25 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2020

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =4952
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3416
  • Produktion av varor 1137
   • Tillverkningsindustrin 618
    • Livsmedel 50
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 73
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 96
    • Gummi- o plastvaror, etc. 32
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 83
    • Datorer, elektronikvaror och optik 24
    • Elapparatur 21
    • Övrig maskinindustri 87
    • Transportmedelsindustri 114
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 33
   • Byggindustrin 309
   • El, gas, värme, vatten, avfall 110
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 68
   • Utvinning av mineral 31
  • Produktion av tjänster 2279
   • Handel 464
   • Transport och magasinering 157
   • Hotell- och restaurang 55
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 348
   • Finans- och försäkringsverksamhet 194
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 390
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 431
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 171
   • Kultur, nöje och fritid 28
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 40
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +916
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +57
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +563
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2020

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =4952
 • Import -1973
  • Import av varor 1337
  • Import av tjänster 636
 • Export +2190
  • Export av varor 1554
  • Export av tjänster 636
 • Konsumtion +3521
  • Hushållens konsumtion* 2194
  • Offentlig sektors konsumtion 1327
 • Investeringar +1214
  • Fasta investeringar 1217
  • Lagerinvesteringar -3
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.