BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 44 procent av BNP, medan investeringar utgör 25 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2020

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =4977
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3440
  • Produktion av varor 1121
   • Tillverkningsindustrin 605
    • Livsmedel 49
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 69
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 96
    • Gummi- o plastvaror, etc. 33
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 82
    • Datorer, elektronikvaror och optik 23
    • Elapparatur 19
    • Övrig maskinindustri 82
    • Transportmedelsindustri 113
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 35
   • Byggindustrin 296
   • El, gas, värme, vatten, avfall 118
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 69
   • Utvinning av mineral 34
  • Produktion av tjänster 2318
   • Handel 466
   • Transport och magasinering 163
   • Hotell- och restaurang 56
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 372
   • Finans- och försäkringsverksamhet 194
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 405
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 434
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 163
   • Kultur, nöje och fritid 30
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 37
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +917
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +57
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +564
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2020

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =4977
 • Import -1991
  • Import av varor 1355
  • Import av tjänster 636
 • Export +2221
  • Export av varor 1592
  • Export av tjänster 630
 • Konsumtion +3510
  • Hushållens konsumtion* 2183
  • Offentlig sektors konsumtion 1327
 • Investeringar +1237
  • Fasta investeringar 1233
  • Lagerinvesteringar 4
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.