BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna. 

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 79 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn. 

Sett från användningssidan motsvarar exporten 45 procent av BNP, medan investeringar utgör 26 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2021

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =5450
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3806
  • Produktion av varor 1294
   • Tillverkningsindustrin 672
    • Livsmedel 50
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 97
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 84
    • Gummi- o plastvaror, etc. 34
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 107
    • Datorer, elektronikvaror och optik 33
    • Elapparatur 18
    • Övrig maskinindustri 95
    • Transportmedelsindustri 116
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 34
   • Byggindustrin 314
   • El, gas, värme, vatten, avfall 189
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 70
   • Utvinning av mineral 49
  • Produktion av tjänster 2511
   • Handel 508
   • Transport och magasinering 184
   • Hotell- och restaurang 57
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 410
   • Finans- och försäkringsverksamhet 208
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 391
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 506
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 179
   • Kultur, nöje och fritid 32
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 35
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +970
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +60
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +614
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2021

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =5450
 • Import -2246
  • Import av varor 1571
  • Import av tjänster 676
 • Export +2479
  • Export av varor 1783
  • Export av tjänster 697
 • Konsumtion +3803
  • Hushållens konsumtion* 2394
  • Offentlig sektors konsumtion 1409
 • Investeringar +1413
  • Fasta investeringar 1397
  • Lagerinvesteringar 16