BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 45 procent av BNP, medan investeringar utgör 26 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2017

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =4579
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3170
  • Produktion av varor 1064
   • Tillverkningsindustrin 622
    • Livsmedel 46
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 67
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 82
    • Gummi- o plastvaror, etc. 33
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 95
    • Datorer, elektronikvaror och optik 22
    • Elapparatur 23
    • Övrig maskinindustri 83
    • Transportmedelsindustri 131
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 35
   • Byggindustrin 257
   • El, gas, värme, vatten, avfall 115
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 49
   • Utvinning av mineral 21
  • Produktion av tjänster 2105
   • Handel 438
   • Transport och magasinering 172
   • Hotell- och restaurang 75
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 274
   • Finans- och försäkringsverksamhet 162
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 342
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 421
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 156
   • Kultur, nöje och fritid 30
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 35
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +826
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +54
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +529
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer ENS 2010-regelverket.

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2017

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =4579
 • Import -1908
  • Import av varor 1322
  • Import av tjänster 586
 • Export +2076
  • Export av varor 1430
  • Export av tjänster 646
 • Konsumtion +3237
  • Hushållens konsumtion* 2041
  • Offentlig sektors konsumtion 1196
 • Investeringar +1173
  • Fasta investeringar 1143
  • Lagerinvesteringar 30
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer ENS 2010-regelverket.

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.