BNP - detaljerat

BNP kan mätas från produktionssidan, det vill säga vem som producerar varorna och tjänsterna, och från användningssidan, det vill säga vilka som konsumerar varorna och tjänsterna.

Sett från produktionssidan står det svenska näringslivet för nästan 80 procent av förädlingsvärdet i BNP. Den resterande delen kommer främst från den offentliga sektorn.

Sett från användningssidan motsvarar exporten 47 procent av BNP, medan investeringar utgör 25 procent av BNP.

 

BNP uppdelat efter produktion, år 2019

Produktionsområde Mdr kr

 • BNP =5024
 • Förädlingsvärde, näringsliv +3497
  • Produktion av varor 1184
   • Tillverkningsindustrin 655
    • Livsmedel 50
    • Textil, läder och klädesindustrin 5
    • Trävaror, papper, massa 75
    • Kemisk industri, petroleum - och stenkolsprodukter 87
    • Gummi- o plastvaror, etc. 33
    • Stål- och metallframställning, metallvaror (ej maskiner) 91
    • Datorer, elektronikvaror och optik 26
    • Elapparatur 23
    • Övrig maskinindustri 98
    • Transportmedelsindustri 135
    • Tillverkning av möbler, övrig tillverkning 32
   • Byggindustrin 303
   • El, gas, värme, vatten, avfall 124
   • Jordbruk, skogsbruk och fiske 69
   • Utvinning av mineral 32
  • Produktion av tjänster 2313
   • Handel 468
   • Transport och magasinering 182
   • Hotell- och restaurang 79
   • Informations- och kommunikationsverksamhet 338
   • Finans- och försäkringsverksamhet 172
   • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 387
   • Juridik, ekonomi, teknik; uthyrning fastighetsservice, etc. 450
   • Utbildning, vård och sociala tjänster 166
   • Kultur, nöje och fritid 31
   • Annan service och förvärvsarbete i hushåll etc. 40
 • Förädlingsvärde, offentlig sektor +904
 • Förädlingsvärde, hushållens icke-vinstdrivande organisationer +58
 • Övrigt netto (produktskatter, produktsubventioner) +564
Källa: SCB
Not: data avser löpande priser.
OBS: klicka på symbolen till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Sett från produktionssidan består BNP av värdet av de varor och tjänster som produceras i en ekonomi. Detta värde brukar kallas för förädlingsvärde och är försäljningsvärdet av varorna och tjänsterna minus värdet av insatsvarorna. Det totala förädlingsvärdet summerar dock inte till BNP. Det beror på att produktskatter och produktsubventioner tillkommer.

BNP uppdelat efter användning, år 2019

Användningsområde Mdr kr

 • BNP =5024
 • Import -2185
  • Import av varor 1474
  • Import av tjänster 711
 • Export +2368
  • Export av varor 1663
  • Export av tjänster 705
 • Konsumtion +3578
  • Hushållens konsumtion* 2277
  • Offentlig sektors konsumtion 1300
 • Investeringar +1263
  • Fasta investeringar 1228
  • Lagerinvesteringar 35
Källa: SCB
*Hushållens konsumtion inkluderar konsumtion av hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Not: data anges i löpande priser.
OBS: klicka på symbolerna till vänster i tabellen för att expandera tabellen.
Notera att siffrorna i tabellen följer det nya regelverket ENS 2010

 

Användningssidan visar hur de producerade varorna och tjänsterna används. En stor andel av vår produktion exporteras. Resterande konsumeras eller investeras. Konsumtion inkluderar det som har kort livslängd, till exempel kläder, el till bostaden och underhållning med mera.

Investeringar delas upp i två olika typer: fasta investeringar och lagerinvesteringar. Fasta investeringar är köp av en produkt som har en levnadslängd på mer än ett år, exempelvis maskiner, byggnader, datorprogramvara med mera. Lagerinvesteringar är värdet av det som köps in till lagret. Investeringarna är bruttoinvesteringar.