Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Arbetslöshet

Andel av arbetskraften, 15-74 år
6,5 Procent jul-15
Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 6,5 procent, vilket var 0,6 procentenheter lägre än samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 349 600 personer. Den säsongsrensade och utjämnade siffran för arbetslösheten var 7,4 procent.

Arbetslöshet

Andel av arbetskraften, 15-74 år

Diagram som visar Arbetslöshet Diagram som visar Arbetslöshet

Procent

Procent, säsongsrensat och utjämnat

Källa: SCB AKU

Not: Den säsongsrensade serien har bytts ut mot en säsongsrensad och utjämnad serie (trend). I den nya serien rensas den slumpvisa variationen bort vilket gör det lättare att tolka utvecklingen på arbetsmarknaden.

Arbetslöshet

Antal personer, 15-74 år

Diagram som visar Arbetslöshet Diagram som visar Arbetslöshet

Antal

Antal, säsongsrensat och utjämnat

Källa: SCB AKU

Not: Den säsongsrensade serien har bytts ut mot en säsongsrensad och utjämnad serie (trend). I den nya serien rensas den slumpvisa variationen bort vilket gör det lättare att tolka utvecklingen på arbetsmarknaden.

Arbetslöshet

Antal personer

Diagram som visar Arbetslöshet Diagram som visar Arbetslöshet

Antal, 16-64 år

Antal, 15-74 år

Källa: SCB AKU

Not: I april 2005 skedde en omläggning av AKU med syfte att uppnå en EU-harmonisering. SCB har med anledning av detta arbetat med att länka serier före och efter tidsseriebrottet för att göra dem jämförbara. SCB har nu länkat serierna för 16-64 år tillbaka till 1970 och 15-74 år tillbaka till 2001. Observera att länkningen i vissa fall kan vara behäftad med stor osäkerhet.

Arbetslöshet

Andel av arbetskraften

Diagram som visar Arbetslöshet Diagram som visar Arbetslöshet

Procent, 16-64 år

Procent, 15-74 år

Källa: SCB AKU

Not: I april 2005 skedde en omläggning av AKU med syfte att uppnå en EU-harmonisering. SCB har med anledning av detta arbetat med att länka serier före och efter tidsseriebrottet för att göra dem jämförbara. SCB har nu länkat serierna för 16-64 år tillbaka till 1970 och 15-74 år tillbaka till 2001. Observera att länkningen i vissa fall kan vara behäftad med stor osäkerhet.

En person räknas som arbetslös om denna inte är sysselsatt men kan börja ett arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste 4 veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan.

Arbetslöshetstalet är den andel av arbetskraften (det vill säga arbetslösa och sysselsatta personer) som är arbetslösa. Arbetslösheten varierar mycket mellan olika åldersgrupper. Ungdomsarbetslösheten ligger betydligt högre än den totala arbetslösheten.

Arbetslösheten ökade i början på 2000-talet för att sedan minska efter 2005. I och med finanskrisen ökade arbetslösheten åter och har inte kommit tillbaka till nivån innan krisen trots att sysselsättningen är högre idag än innan krisen. Hur det hänger ihop kan du läsa mer om här. Ovanför diagrammet kan du välja att se en lång länkad årsserie tillbaka till 1970 för åldersgruppen 16-64 år, alternativt två serier över hur antalet arbetslösa har utvecklats över tid.

Man brukar skilja på friktionsarbetslöshet, strukturell arbetslöshet och konjunkturell arbetslöshet. Den första typen orsakas av att det finns friktioner på arbetsmarknaden. Det tar tid att hitta arbeten och det tar tid att läsa ansökningar och hålla intervjuer. Men i andra fall så beror arbetslösheten på att utbud och efterfrågan inte är i balans. Strukturell arbetslöshet kallas den arbetslöshet som orsakas av att de arbetslösa och de lediga jobben inte passar ihop. I dåliga tider går det sämre för företagen och då anställer de färre personer. Detta kallas konjunkturell arbetslöshet.

Vill du läsa mer? Ekonomifakta har tagit fram ett faktablad om jobben som du kan ladda ner här.