Resultat PISA - internationellt

PISA, Program for International Student Assessment, är en mätning av OECD som studerar 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I den senaste undersökningen hamnade Sverige under genomsnittet för OECD inom samtliga områden. Sedan förra undersökningen, år 2009, har Sverige tappat placeringar internationellt och totalt sett har resultaten försämrats.

År 2009 låg Sverige på 22:a plats inom OECD men har 2012 halkat ner till 28:e plats. Inom samtliga ämnesområden presterar svenska elever nu sämre än genomsnittet. Samtidigt har även totalresultatet försämrats inom varje ämnesområde. 

Matematikdelen i PISA testar elevernas förmåga att tillämpa matte för att lösa problem som de kan tänkas möta i sitt dagliga liv. Här har resultatet försämrats sedan förra undersökningen och Sverige ligger numera under genomsnittet för OECD. Sveriges resultat har trendmässigt försämrats sedan undersökningen genomfördes för första gången, år 2000.

Läsförståelse testar elevernas förmåga att söka information och att reflektera över, tolka och bedöma olika texter. År 2009 låg Sverige på 15:e plats inom OECD men ligger nu på 27:e plats. Den genomsnittliga eleven 2012 skrev 12 poäng sämre än genomsnittseleven 2009.

I naturvetenskap testas eleverna i att använda och förstå naturvetenskapliga teorier, modeller och begrepp. Likaså mäts elevernas förmåga att tolka, bedöma och kommentera texter med naturvetenskapligt innehåll. Vad gäller naturvetenskapen ligger Sverige under OECD-genomsnittet och trenden är negativ.

Även om de tre områdena inte täcker allt som skolan har i uppgift att lära ut bedöms delarna vara viktiga för att tillgodogöra sig ytterligare information. Därför kan resultaten ses som ett mått på hur väl rustade 15-åringar är att möta framtiden.