Studieresultat - grundskolan

Av de elever som gick ut grundskolan läsåret 2015/16 hade fler än var fjärde elev inte nått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan.

I grundskolan ges betyg enligt en sexgradig skala från A till F. Godkänt eller högre betyg motsvaras av A-E. F betyder ej godkänt. Elever med hög frånvaro får streck då inget betyg kan sättas. De elever som gick ut grundskolan 2012 fick fortfarande betyg enligt det gamla systemet: Godkänt, Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt. Elever som ej nådde målen i ett ämne fick betyget Icke Godkänt.

Cirkeldiagrammet ovan illusterar andelen elever som gick ut grundskolan förra året med betyget Godkänt eller högre i alla ämnen, och därmed fick fullständiga betyg.

I miniatyrdiagrammet illusterar dessutom andelen elever som gick ut grundskolan utan att ha nått målen för Godkänt i ett eller flera ämnen. Förra läsåret hade 25,8 procent inte nått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknade därmed fullständiga betyg från grundskolan. Dessutom hade 16,8 procent av eleverna, totalt 17 695 elever, inte fått betyg i svenska, engelska eller matematik. Dessa elever är inte behöriga till något program på gymnasiet och har större risk än andra att hamna i ungdomsarbetslöshet eller utanförskap.

De flesta som saknar behörighet i ett ämne saknar behörighet i matematik.  Drygt 8 800 elever saknade behörighet i samtliga tre ämnen. Detta ska dock inte förväxlas med begreppet slutbetyg. Slutbetyg utfärdar skolan till alla elever i grundskolan när skolplikten avslutas oberoende av hur eleverna har presterat vad gäller de mål- och kunskapsrelaterade kriterierna.