Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Skatteintäkter per skatt

60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Ungefär 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, dryga 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2013 till 1 614 miljarder kronor.

De totala skatterna i Sverige

Totala skatteintäkterna 2013, miljarder kronor

Diagram som visar De totala skatterna i Sverige Diagram som visar De totala skatterna i Sverige
Källa: Ekonomistyrningsverket

Uppgifterna är preliminära.

60 procent av de totala skatteintäkterna år 2013 utgjordes av olika skatter på arbete. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatter på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och stalig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2013 att uppgå till cirka 170 miljarder kronor. Mer än 80 miljarder av dessa kommer från bolagsskatten, vilken är en skatt på företagsvinster. Under senare år har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. 2007 försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2013 till cirka 36 miljarder kronor. Denna är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör cirka 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energi och koldioxid.

Skattestrukturen 2013

Beräknat utfall/prognos, mdkr

Miljarder kronor
Direkta skatter på arbete524,7
Inkomstskatter628,6
Statlig inkomstskatt45,1
Kommunal inkomstskatt583,5
Allmän pensionsavgift101,0
Artistskatt0,0
Skattereduktioner-204,9
Reduktion för Allmän pensionsavgift-101,0
Jobbskatteavdrag-85,8
Husarbeten/hemtjänster-17,5
Övriga skattereduktioner-0,5
Indirekta skatter på arbete444,6
Arbetsgivaravgifter454,3
Egenavgifter12,7
Avgifter till premiepensionssystemet-31,0
Särskild löneskatt38,3
Nedsättningar-30,3
Tjänstegruppliv0,7
Skatt på kapital170,3
Skatt på kapital, hushåll36,4
Skatt på företagsvinster83,5
Kupongskatt4,1
Avkastningsskatt6,7
Fastighetskatt30,7
Stämpelskatt8,9
Arvsoch gåvoskatt0,0
Förmögenhetsskatt0,0
Mervärdesskatt341,6
Punktskatter116,3
Skatt på tobak11,1
Skatt på alkolhol12,2
Energiskatt40,9
Skatt på elektrisk kraft21,1
Energiskatt bensin11,1
Energiskatt oljeprodukter8,4
Energiskatt övrigt0,4
Koldioxidskatt24,0
Koldioxidskatt bensin8,8
Koldioxidskatt oljeprodukter14,5
Koldioxidskatt övrigt0,7
Övriga skatter på energi och miljö4,3
Skatt på vägtrafik16,5
Övriga skatter7,1
Skatt på import5,2
Restförda och övriga skatter11,5
= Totala skatteintäkter 1 614,3
Skatter till EU-6,9
= Offentliga sektorns skatteintäkter1 607,4
Källa: Ekonomistyrningsverket

Ladda ner siffror till Excel

Ladda ner skattestrukturen 2006-2013 till Excel. 

Räkna ut din skatt

Här kan du räkna ut din totala skatt - inklusive de skatter du sällan ser.

   

Så används skatten

Hur används egentligen en skattekrona i Sverige?

Litet diagram som visar Offentliga sektorns utgifter