Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Skatteintäkter per skatt

Närmare 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Ungefär 30 procent utgörs av skatter på konsumtion. Resterande del, dryga 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2012 till 1 570 miljarder kronor.

De totala skatterna i Sverige

Totala skatteintäkterna 2012, miljarder kronor

Diagram som visar De totala skatterna i Sverige Diagram som visar De totala skatterna i Sverige
Källa: Ekonomistyrningsverket

Uppgifterna är preliminära.

Nära 60 procent av de totala skatteintäkterna år 2012 utgjordes av olika skatter på arbete. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatter på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och stalig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2012 att uppgå till drygt 170 miljarder kronor. Nära 100 miljarder av dessa kommer från bolagsskatten, vilken är en skatt på företagsvinster. Under senare år har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. 2007 försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2012 till cirka 25 miljarder kronor. Denna är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör cirka 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är givetvis momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energi och koldioxid.

Skattestrukturen 2012

Beräknat utfall/prognos, mdkr

Miljarder kronor
Direkta skatter på arbete506,4
Inkomstskatter606,7
Statlig inkomstskatt45,1
Kommunal inkomstskatt561,6
Allmän pensionsavgift97,4
Artistskatt0,0
Skattereduktioner-197,7
Reduktion för Allmän pensionsavgift-97,4
Jobbskatteavdrag-83,3
Husarbeten/hemtjänster-16,5
Övriga skattereduktioner-0,4
Indirekta skatter på arbete431,9
Arbetsgivaravgifter441,5
Egenavgifter12,5
Avgifter till premiepensionssystemet-30,0
Särskild löneskatt36,7
Nedsättningar-29,6
Tjänstegruppliv0,9
Skatt på kapital172,4
Skatt på kapital, hushåll24,5
Skatt på företagsvinster96,4
Kupongskatt3,8
Avkastningsskatt11,2
Fastighetskatt28,5
Stämpelskatt8,0
Arvsoch gåvoskatt0,0
Förmögenhetsskatt0,0
Mervärdesskatt333,4
Punktskatter116,6
Skatt på tobak11,8
Skatt på alkolhol12,3
Energiskatt40,1
Skatt på elektrisk kraft20,3
Energiskatt bensin11,7
Energiskatt oljeprodukter7,8
Energiskatt övrigt0,4
Koldioxidskatt25,2
Koldioxidskatt bensin9,3
Koldioxidskatt oljeprodukter14,8
Koldioxidskatt övrigt1,1
Övriga skatter på energi och miljö4,4
Skatt på vägtrafik15,6
Övriga skatter7,1
Skatt på import5,3
Restförda och övriga skatter4,2
= Totala skatteintäkter 1 570,2
Skatter till EU-6,9
= Offentliga sektorns skatteintäkter1 563,3
Källa: Ekonomistyrningsverket

Ladda ner siffror till Excel

Ladda ner skattestrukturen 2006-2012 till Excel. 

Räkna ut din skatt

Här kan du räkna ut din totala skatt - inklusive de skatter du sällan ser.

   

Så används skatten

Hur används egentligen en skattekrona i Sverige?

Litet diagram som visar Offentliga sektorns utgifter