Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

BNP - Sverige

Procent, förändring jämfört med samma kvartal föregående år
2,7 Procent 2014, kv 4
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 3 908 miljarder kronor år 2014. Jämfört med 2013 ökade BNP med 2,1 procent. Tillväxten under det fjärde kvartalet 2014 var 2,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

BNP, kvartal, procent

Procent, förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Diagram som visar BNP, kvartal, procent Diagram som visar BNP, kvartal, procent

Procent

Källa: SCB

Kalenderkorrigerad statistik, baseras på fasta priser.
Notera också att BNP-redovisningen följer den nya förordningen ENS2010. Detta regelverk innebär en högre BNP-nivå men även små skillnader i de historiska tillväxttakterna, p.g.a. förändringar i metod och källor.

BNP, kvartal, miljarder kronor

Fasta priser, referensår 2013

Diagram som visar BNP, kvartal, miljarder kronor Diagram som visar BNP, kvartal, miljarder kronor

Mdkr

Källa: SCB

Statistiken är säsongsrensad och kalenderkorrigerad.
Notera också att BNP-redovisningen följer den nya förordningen ENS2010. Detta regelverk innebär en högre BNP-nivå men även små skillnader i de historiska tillväxttakterna, p.g.a. förändringar i metod och källor.

BNP, år, miljarder kronor

Fasta priser, referensår 2013

Diagram som visar BNP, år, miljarder kronor Diagram som visar BNP, år, miljarder kronor

Mdkr

Källa: SCB

Notera att BNP-redovisningen följer den nya förordningen ENS2010. Detta regelverk innebär en högre BNP-nivå men även små skillnader i de historiska tillväxttakterna, p.g.a. förändringar i metod och källor.

BNP, år, procent

Procent, förändring jämfört med föregående år

Diagram som visar BNP, år, procent Diagram som visar BNP, år, procent

Procent

Källa: SCB

Not: statistiken baseras på fasta priser.
Notera också att BNP-redovisningen följer den nya förordningen ENS2010. Detta regelverk innebär en högre BNP-nivå men även små skillnader i de historiska tillväxttakterna, p.g.a. förändringar i metod och källor.

BNP är värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period. Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Under 2014 uppgick Sveriges BNP till 3 908 miljarder kronor. Det kan till exempel jämföras med USA vars BNP är drygt 40 gånger större än Sveriges.

BNP är också det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas alltså en ökning av BNP över tid. För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt drygt 2 procent per år sett från 1970 fram till idag. Under denna period har dock Sverige upplevt flera djupa lågkonjunkturer. 

Ett stort avbrott i tillväxten var under 1990-talets början då BNP föll tre år i rad. Under början av 2000-talet drabbades den svenska ekonomin, liksom stora delar av den utvecklade världen, när IT-bubblan sprack. Senaste avbrottet i tillväxten kom under 2008 med finanskrisen som blev startskottet för en ny global lågkonjunktur. 2009 krympte Sveriges BNP med över 5 procent vilket är den största minskningen av BNP i Sverige under ett enda år i modern tid. Efter finanskrisen har det skedde en återhämtning, med riktigt höga tillväxtsiffror under 2010. I takt med att skuldkrisen förvärrades internationellt bromsade dock ekonomin in igen.

I menyn ovanför diagrammet kan du välja om du vill titta på BNP-utvecklingen per kvartal eller på årsbasis. Du kan också välja om du vill studera tillväxten i procent eller BNP i kronor. Alla dessa serier uttrycks i fasta priser. Det betyder att man har räknat bort prisförändringar eller, lite förenklat, justerat för inflationen. En mer detaljerad genomgång av Sveriges BNP för det senaste året hittar du här.  

Notera att man gjort förändringar i hur BNP beräknas i och med övergången till regelverket ENS2010. SCB publicerade data beräknade enligt denna nya metodik den 18 sep 2014. Förändringen innebär en högre BNP-nivå men också små skillnader i historiska tillväxttakter.