Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Produktivitet i näringslivet

Kronor per arbetad timme, fasta priser referensår 2013
512,1 Kronor per arbetad timma 2015, kv 2
Produktivitet mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme. Det är alltså ett mått på hur effektiv produktionen är. Kortsiktigt kan produktiviteten påverkas kraftigt av konjunkturen. På längre sikt är det dock andra faktorer som styr utvecklingen.

Produktivitetsutvecklingen i näringslivet

Kronor per arbetad timme, fasta priser referensår 2013

Diagram som visar Produktivitetsutvecklingen i näringslivet Diagram som visar Produktivitetsutvecklingen i näringslivet

Kronor per arbetad timma

Källa: SCB via Macrobond

Data är säsongsrensad.
Notera att produktivitetsberäkningar alltid är förknippade med ett visst mått av osäkerhet. Siffrorna ska ses som indikationer snarare än exakta faktiska utfall.
Statistiken är baserad på det nya regelverket för nationalräkenskaperna, ENS2010.

Produktivitetsutvecklingen i näringslivet

Årlig procentuell förändring

Diagram som visar Produktivitetsutvecklingen i näringslivet Diagram som visar Produktivitetsutvecklingen i näringslivet

Näringslivet totalt

Varuproducenter

Tjänsteproducenter

Källa: SCB via Macrobond

Notera att produktivitetsberäkningar alltid är förknippade med ett visst mått av osäkerhet. Siffrorna ska ses som indikationer snarare än exakta faktiska utfall.
Statistiken är baserad på det nya regelverket för nationalräkenskaperna, ENS2010.

Produktivitet är ett användbart mått på effektiviteten i produktionen. Man mäter den genom att dividera förädlingsvärdet, alltså värdet på det som produceras, med antalet arbetade timmar. Om produktionen skapar ett stort värde per arbetstimme är alltså produktiviteten hög och tvärtom.

Diagrammet ovan visar hur produktiviteten i näringslivet har utvecklats sedan 1990-talet. Den långsiktiga utvecklingen är att produktiviteten ökat, det vill säga att vi skapar allt större värden per arbetad timme. Det är dock ingen spikrak linje vi talar om.

kort sikt påverkas nämligen produktiviteten av konjunktursvängningar. I en konjunkturnedgång tenderar produktionen att minska snabbare än antalet arbetade timmar. Detta skapar en överkapacitet som avspeglas i en lägre produktivitetstillväxt. Under konjunkturuppgångar tenderar däremot produktionen att öka snabbare än antalet arbetade timmar vilket resulterar i en hög produktivitetstillväxt.

Sådana här konjunkturella fluktuationer i produktiviteten har varit ytterst påtagliga under senare år då vi först haft en finanskris, sedan en period av återhämtning och därefter nya problem i termer av en internationell skuldkris.

lång sikt är det dock andra faktorer som driver produktivitetsutvecklingen. Lite förenklat kan man säga att produktiviteten då kan öka genom att:

  • Ny och bättre teknik introduceras som effektiviserar arbetet.
  • Arbetskraftens kompetens ökas genom utbildning och erfarenhet.
  • Arbetsintensiva och lågproduktiva verksamheter avvecklas eller utlokaliseras till utlandet, och ersätts istället av mer högproduktiv verksamhet.

Notera att du i menyn ovanför diagrammet kan välja att även studera den procentuella produktivitetstillväxten.