Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Hushållens inkomster

Hushållens disponibla inkomster har stadigt ökat under senare delen av 1900-talet, speciellt från slutet av 1970-talet och framåt. Men om man räknar bort inflationen ser man att hushållens köpkraft inte haft en spikrak utveckling till det bättre. Det är först under de tio senaste åren som utvecklingen varit mer obrutet positiv.

Hushållens disponibla inkomster

Per capita, kr*

Diagram som visar Hushållens disponibla inkomster Diagram som visar Hushållens disponibla inkomster

Löpande priser

Inflationsjusterad, 2013 års penningvärde**

Källa: SCB samt vissa beräkningar av Ekonomifakta

* Uppgifterna har avrundats till närmsta hundra kronor. Per capita-beräkningen har gjorts med hela Sveriges folkmängd som bas.
** Serien har inflationsjusterats med KPI.

Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter. Disponibel inkomst är alltså den inkomst som hushållen förfogar över själva och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande. Antingen uttrycks hushållens disponibla inkomster i löpande eller fasta priser.

När den disponibla inkomsten uttrycks i löpande priser tas ingen hänsyn till hur inflationen påverkar. Man bortser alltså från förändringar i den allmänna prisnivån i ekonomin. Diagrammet visar att hushållens totala disponibla inkomst, utslagen per invånare och mätt i löpande priser, ungefär har dubblerats sedan 1993.

Räknar man bort inflationen är uppgången nästan 60 procent sedan 1993. Även detta är en stark siffra. Särskilt om man jämför med hur utvecklingen såg ut under 1980-talet då inflationen åt upp det mesta av inkomstökningarna. I början av 1980-talet, när inflationen vissa år översteg 10 procent, minskade till och med hushållens köpkraft.

Hushållens inkomster

Efter inkomstpost, år 2014

Totalt, mnkrPer capita, kr
+ Totala arbetsinkomster1 901 424196 100
+ Transfereringsinkomster808 86383 400
+ Kapitalinkomster258 45926 700
+ Övriga inkomster146 62115 100
- Inkomst och förmögenhetsskatter598 43461 700
- Sociala avgifter309 79232 000
- Övriga transfereringsutgifter197 98320 400
- Kapitalutigfter44 7494 600
= Disponibel inkomst1 964 409202 600
Källa: SCB

Per capita-uppgifterna har avrundats till närmsta hundra kronor.


Ladda ner siffror till Excel

Hushållens största inkomstkälla är arbetsinkomster, antingen genom arbete i egna företag eller genom anställning. Notera att all ersättning som en arbetsgivare betalar för arbetsinsatsen, inklusive arbetsgivaravgift och sociala avgifter, inkluderas i denna post.

Transfereringsinkomster är också en betydande inkomst för hushållen, ungefär en fjärdedel av hushållens totala inkomster. Över hälften av transfereringsinkomsterna är utbetalningar av pensioner. Andra transfereringsinkomster är a-kassa, utbildningsbidrag, utbetalningar för föräldraledighet med mera.

Från hushållens totala inkomster dras sedan skatter och avgifter. I tabellen framgår det att den största minusposten utgörs av inkomst- och förmögenhetsskatter samt sociala avgifter. Vad gäller 'inkomst- och förmögenhetsskatter' är förmögenhetsskatten numera avskaffad men ingick i denna post tidigare år, därav namnet. 'Sociala avgifter' inkluderar både lagstadgade arbetsgivar- och egenavgifter och avtalade sociala avgifter. Posten 'övriga transfereringar' inkluderar bland annat kyrkoavgiften.