Skatteintäkter per skatt

60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Ungefär 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, dryga 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2015 till nära 1 790 miljarder kronor.

Nästan 60 procent av de totala skatteintäkterna år 2015 utgjordes av olika skatter på arbete. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatter på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och stalig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2016 att uppgå till cirka 220 miljarder kronor. Drygt hälften av detta, cirka 120 miljarder, kommer från bolagsskatten vilken är en skatt på företagsvinster. Under senare år har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. 2007 försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2015 till knappt 50 miljarder kronor. Denna är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör knappt 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energi och koldioxid.

Skattestrukturen 2015

Beräknat utfall/prognos, mdkr

mdkr
Direkta skatter på arbete563,6
Inkomstskatter688,7
Statlig inkomstskatt51,8
Kommunal inkomstskatt636,9
Allmän pensionsavgift108,0
Artistskatt0,0
Skattereduktioner-233,2
Reduktion för Allmän pensionsavgift-108,0
Jobbskatteavdrag-103,3
Husarbeten/hemtjänster-21,3
Övriga skattereduktioner-0,6
Indirekta skatter på arbete489,9
Arbetsgivaravgifter491,4
Egenavgifter12,2
Avgifter till premiepensionssystemet-33,6
Särskild löneskatt38,4
Nedsättningar-19,0
Tjänstegruppliv0,5
Skatt på kapital222,5
Skatt på kapital, hushåll48,4
Skatt på företagsvinster117,7
Kupongskatt4,6
Avkastningsskatt8,5
Fastighetskatt32,4
Stämpelskatt10,9
Arvsoch gåvoskatt0,0
Förmögenhetsskatt0,0
Mervärdesskatt376,0
Punktskatter121,3
Skatt på tobak11,8
Skatt på alkolhol13,8
Energiskatt40,7
Skatt på elektrisk kraft20,4
Energiskatt bensin10,7
Energiskatt oljeprodukter9,2
Energiskatt övrigt0,3
Koldioxidskatt24,6
Koldioxidskatt bensin8,6
Koldioxidskatt oljeprodukter15,4
Koldioxidskatt övrigt0,6
Övriga skatter på energi och miljö4,7
Skatt på vägtrafik18,8
Övriga skatter6,9
Skatt på import6,3
Restförda och övriga skatter8,1
= Totala skatteintäkter 1 787,7
Skatter till EU-6,3
= Offentliga sektorns skatteintäkter1 781,4
Källa: Ekonomistyrningsverket

Ladda ner skattestrukturen 2006-2015 till Excel.