Skatteintäkter per skatt

60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Ungefär 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, dryga 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2014 till 1 653 miljarder kronor.

60 procent av de totala skatteintäkterna år 2014 utgjordes av olika skatter på arbete. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatter på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och stalig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter, egenavgifter och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2014 att uppgå till cirka 185 miljarder kronor. 90 miljarder av dessa kommer från bolagsskatten, vilken är en skatt på företagsvinster. Under senare år har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. 2007 försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2014 till cirka 40 miljarder kronor. Denna är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör knappt 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energi och koldioxid.

Skattestrukturen 2014

Beräknat utfall/prognos, mdkr

Miljarder kronor
Direkta skatter på arbete526,7
Inkomstskatter647,2
Statlig inkomstskatt46,4
Kommunal inkomstskatt600,8
Allmän pensionsavgift104,1
Artistskatt0,0
Skattereduktioner-224,5
Reduktion för Allmän pensionsavgift-104,1
Jobbskatteavdrag-100,1
Husarbeten/hemtjänster-19,8
Övriga skattereduktioner-0,5
Indirekta skatter på arbete457,1
Arbetsgivaravgifter470,9
Egenavgifter12,3
Avgifter till premiepensionssystemet-31,9
Särskild löneskatt38,2
Nedsättningar-33,1
Tjänstegruppliv0,7
Skatt på kapital185,2
Skatt på kapital, hushåll39,8
Skatt på företagsvinster90,0
Kupongskatt4,2
Avkastningsskatt10,3
Fastighetskatt31,7
Stämpelskatt9,3
Arvsoch gåvoskatt0,0
Förmögenhetsskatt0,0
Mervärdesskatt354,2
Punktskatter114,5
Skatt på tobak11,4
Skatt på alkolhol12,8
Energiskatt39,0
Skatt på elektrisk kraft19,7
Energiskatt bensin10,7
Energiskatt oljeprodukter8,3
Energiskatt övrigt0,3
Koldioxidskatt23,3
Koldioxidskatt bensin8,5
Koldioxidskatt oljeprodukter14,3
Koldioxidskatt övrigt0,6
Övriga skatter på energi och miljö4,5
Skatt på vägtrafik16,8
Övriga skatter6,7
Skatt på import5,8
Restförda och övriga skatter9,4
= Totala skatteintäkter 1 653,0
Skatter till EU-11,1
= Offentliga sektorns skatteintäkter1 641,9
Källa: Ekonomistyrningsverket

Ladda ner skattestrukturen 2006-2014 till Excel.