Sociala avgifter

Förutom lön betalar arbetsgivaren lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avtalsförsäkringar för sina anställda. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår i normalfallet till 31,42 procent av den anställdes bruttolön under 2016.

Utöver lönen betalar arbetsgivaren också sociala avgifter för de anställda. De sociala avgifterna består bland annat av en lagstadgad arbetsgivaravgift som hjälper till att finansiera det sociala skyddsnätet. De lagstadgade avgifterna inkluderar också en allmän löneavgift som i praktiken är en ren skatt snarare än en avgift. Nivån på de olika avgifterna har varierat över tid.

Under 2016 är den lagstadgade arbetsgivaravgiften 31,42 procent av den anställdes bruttolön. Det är samma nivå som gällt sedan 2009.

För ungdomar och äldre finns särskilda nedsättningar av arbetsgivaravgiften. Dessa nedsättningar är dock inte lika stora som de var tidigare. I augusti 2015 höjdes arbetsgivaravgiften för unga från 10,21 respektive 15,49 procent till 25,46 procent. I juni 2016 slopas nedsättningen för unga helt (se vidare tabell). Även äldre (födda 1938-1950) har från och med januari 2016 fått höjd arbetsgivaravgift från 10,21 till 16,36 procent.

Utöver de lagstadgade avgifterna finns avgifter som har avtalats med de fackliga organisationerna. Dessa administreras av arbetsmarknadens parter och inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya arbetsuppgifter, vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Avgifterna skiljer sig mellan olika avtal och branscher. Nedanstående avgifter ska därför tolkas något försiktigt. Sett över tid har både den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna ökat. 

Sociala avgifter år 2016 - Arbetare

 

Procent av bruttolön

Lönedelar < 37063 kr/månLönedelar > 37063 kr/mån
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift1,171,17
Sjukförsäkringsavgift4,854,85
Arbetsskadeavgift0,300,30
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift 9,659,65
= Total lagstadgad31,4231,42
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)*0,000,00
Avtalsgruppförsäkring (AGS)*0,000,00
Omställningsförsäkring**0,300,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, AFA)0,010,01
Avtalspension SAF-LO, premie***4,2530,00
= Total avtalad4,5630,01
Löneskatt på pensionskostnader****1,007,30
= Totalt36,9868,73
Källa: Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation
* Premie betalas inte 2016.
** Företag med hängavtal betalar 0,60 procent.
*** Premien betalas från och med månaden då arbetaren fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år. Genom ett överskott inom STP-planen minskas premien 2016 med 0,25 procentenheter.
**** Ungefärliga siffror.

Sociala avgifter år 2016 - Tjänstemän ITP 1

Procent av bruttolön

Lönedelar < 37063 kr/månLönedelar > 37063 kr/mån
Ålderspensionsavgift10,2110,21
Efterlevandepensionsavgift1,171,17
Sjukförsäkringsavgift4,854,85
Arbetsskadeavgift0,300,30
Föräldraförsäkringsavgift2,602,60
Arbetsmarknadsavgift2,642,64
Allmän löneavgift 9,659,65
= Total lagstadgad31,4231,42
Ålderspension*4,5030,00
Sjukförsäkring0,070,37
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)***0,150,00
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, AFA)0,030,03
Trygghetsrådet**0,300,30
Premiebefrielse*0,100,64
= Total avtalad5,1531,34
Löneskatt på pensionskostnader***1,107,40
= Totalt37,6770,16
Källa: Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation
* Premien betalas från och med månaden då tjänstemannen fyller 25 år och till och med månaden innan 65 år.
** Företag med hängavtal betalar 0,70 procent.
*** Ungefärliga siffror.

Sociala avgifter år 2016 - Tjänstemän ITP 2

Procent av bruttolön

Samtliga lönedelar
Ålderspensionsavgift10,21
Efterlevandepensionsavgift1,17
Sjukförsäkringsavgift4,85
Arbetsskadeavgift0,30
Föräldraförsäkringsavgift2,60
Arbetsmarknadsavgift2,64
Allmän löneavgift 9,65
= Total lagstadgad31,42
ITP*13,40
Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)***0,15
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, AFA)0,03
Trygghetsrådet**0,30
= Total avtalad13,88
Löneskatt på pensionskostnader***3,25
= Totalt48,55
Källa: Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation
* Prognos för år 2016, stora avvikelser förekommer. Premien ligger normalt mellan 5 och 20%. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till löneutvecklingen under 2016. Effekten av löneökning kan uppskattas genom att anta att en löneökning på 1% ger en ökad premie på ca 0,55 procentenheter. Premie betalas på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp (1 779 000 kr/år). Premie betalas till och med månaden innan tjänstemannen fyller 65 år.
** Företag med hängavtal betalar 0,70 procent.
*** Ungefärliga siffror.