Statsbudgetens inkomster

859,5mdkr
2015

Statsbudgetens inkomstsida består av flera inkomstområden, som kallas inkomsthuvudgrupper. Den största av dessa är skatter, som hushållen och företagen betalar in. År 2015 uppgick statsbudgetens inkomster preliminärt till knappt 860 miljarder kronor.

Statsbudgetens inkomster omfattar åtta olika inkomsthuvudgrupper:

  • Skatter
  • Inkomster av statens verksamhet
  • Inkomster av försåld egendom
  • Återbetalning av lån
  • Kalkylmässiga inkomster
  • Bidrag m.m. från EU
  • Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekontot.

Alla dessa grupper utom skatterna, ligger under posten övriga inkomster då dessa jämfört med statens skatteinkomster är små.

Under varje inkomsthuvudgrupp ingår flera mindre inkomstgrupper. I gruppen skatter ingår exempelvis cirka 240 mindre inkomstgrupper, som alla är olika typer av skatter. Till exempel ingår direkta skatter på arbete, skatt på kapital och skatt på import. Skattegruppen inkluderar även skatter som alkoholskatt, tobakskatt och energiskatt.

Statsbudgetens inkomster 2015

Utfall/prognos 2015, miljarder kronor

mdkr
Direkta skatter på arbete561,4
Indirekta skatter på arbete490,1
Skatt på kapital226,7
Mervärdesskatt381,0
Punktskatter121,4
Skatt på import6,3
Restförda och övriga skatter7,8
= Totala skatteintäkter 1 794,6
Varav skatter till EU-6,3
= Offentliga sektorns skatteintäkter1 788,3
Varav kommunala inkomstskatter-652,3
Avgifter till AP-fonder-223,8
= Statens skatteintäkter912,1
Periodiseringar-18,0
Inkomster av statens verksamhet39,0
Inkomster av försåld egendom0,1
Återbetalning av lån0,9
Kalkylmässiga inkomster9,7
Bidrag mm från EU9,7
Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet-85,9
Övrigt-8,2
= Summa inkomster859,5
Källa: ESV