Energianvändning

Energi används för olika ändamål. När vi kör bil gör vi av med energi i form av bensin, diesel eller etanol. Vi är antingen uppkopplade i ett fjärrvärmenät, har en elpanna eller eldar med olja eller biomassa när vi värmer hus eller arbetslokaler. I industrin behövs energi både som råvara när exempelvis stål tillverkas och för att driva hjälpprocesser, såsom pumpar, tryckluftskompressorer och belysning.

Industrin använder i stort sett lika mycket energi idag som de gjorde 1970. Däremot har mycket förändrats i övrigt. Exempelvis är industriproduktionen avsevärt högre idag än 1970, samtidigt som befolkningen har ökat.

Sedan 1970 har bebyggelsesektorn, som i hög grad utgörs av bostäder, minskat sin energianvändning med närmare 12 procent. Energianvändningen inom denna sektor är inte konstant och variationen över tid kan till viss del förklaras av varma och kalla vintrar. Det dominerande energislaget för denna sektor är el och fjärrvärme. Bebyggelsesektorn har kunnat minska den direkta energianvändningen då delar av förlusterna numer finns i värmeverket eller hos elproducenten. Tidigare uppkom förlusterna i till exempel konsumenternas oljepannor. 

Industrisektorn har minskat sin energianvändning något sedan 1970. Denna sektor, eller snarare produktionen inom sektorn, är känslig för konjunktursvängningar och detta är synligt i sektorns energianvändning. Industrisektorn, som sedan mitten av 1970-talet har gjort sig mindre beroende av olja, domineras idag av energibärare så som el och biobränsle.

Transportsektorn inkluderar vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart. Det rör sig alltså både om person- och godstransporter. Energianvändningen i transportsektorn domineras till nära 90 procent av oljeprodukter, främst då bensin och diesel. Sedan 1970 har sektorns totala energianvändning ökat med över 50 procent.

Energianvändning, TWh

Historisk energianvändning visas för vart tionde år

Historisk energianvändning visas för vart tionde år

19701980199020002010
- Industri154148140153148
- Inrikes transporter5668777991
- Bostäder och service m.m.165165150148156
Total inrikes användning375381367380395
Utrikes transporter*3325384663
Förluster**4931374346
Förluster i kärnkraften***053134111110
Total användning457489576581614
Källa: Energimyndigheten, Energiläget 2012
* Utrikes transporter samt användning för icke energiändamål
** Omvandlings- och distributionsförluster energislag förutom kärnkraft
*** Enligt den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften.