Hushållens inkomster

Hushållens disponibla inkomster har ökat stadigt under senare delen av 1900-talet, speciellt från slutet av 1970-talet och framåt. Men om man räknar bort inflationen ser man att hushållens köpkraft inte följt en spikrak utveckling till det bättre. Det är först under de senaste femton åren som trenden varit mer obrutet positiv.

Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter. Disponibel inkomst är alltså den inkomst som hushållen förfogar över själva och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande. Antingen uttrycks hushållens disponibla inkomster i löpande eller fasta priser.

När den disponibla inkomsten uttrycks i löpande priser tas ingen hänsyn till hur inflationen påverkar. Man bortser alltså från förändringar i den allmänna prisnivån i ekonomin. Diagrammet visar att hushållens totala disponibla inkomst, utslagen per invånare och mätt i löpande priser, ungefär har dubblerats sedan mitten av 1990-talet.

Räknar man bort inflationen är uppgången över 60 procent sedan 1995. Även detta är en stark siffra. Särskilt om man jämför med hur utvecklingen såg ut under 1980-talet då inflationen åt upp det mesta av inkomstökningarna. I början av 1980-talet, när inflationen vissa år översteg 10 procent, minskade till och med hushållens köpkraft.

Hushållens inkomster

Efter inkomstpost, år 2015

Totalt, mnkrPer capita, kr
+ Löner och sociala avgifter1 999 559204 100
+ Kapitalinkomster250 57925 600
+Transferingsinkomster744 02575 900
+ Övriga inkomster151 06015 400
- Inkomst- och förmögenhetsskatter633 71464 700
- Sociala avgifter435 11444 400
- Kapitalutgifter19 2022 000
- Övriga transfereringsutgifter77 6067 900
= Disponibel inkomst1 979 587202 000
Källa: SCB via Macrobond
Per capita-uppgifterna har avrundats till närmsta hundra kronor. Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ingår inte.

 

Hushållens största inkomstkälla är lön. Notera att all ersättning som en arbetsgivare betalar för den anställde, inklusive arbetsgivaravgift och sociala avgifter, inkluderas i denna post.

Transfereringar är också en stor inkomstkälla för hushållen. Här utgör pensioner en betydande del. Andra transfereringsinkomster är a-kassa, utbildningsbidrag, utbetalningar för föräldraledighet med mera.

Från hushållens totala inkomster dras sedan skatter och avgifter. I tabellen framgår det att den största minusposten utgörs av inkomst- och förmögenhetsskatter samt sociala avgifter. Vad gäller "inkomst- och förmögenhetsskatter" är förmögenhetsskatten numera avskaffad. "Sociala avgifter" inkluderar både lagstadgade arbetsgivar- och egenavgifter och avtalade sociala avgifter. Posten "övriga transfereringar" inkluderar bland annat kyrkoavgiften.