Kvinnor i chefsposition

Kvinnor är allt mindre underrepresenterade som chefer både inom privat och offentlig sektor. När chefer på lägre nivå inkluderas i statistiken för privat sektor ligger fördelningen bland chefer i linje med könsfördelningen inom näringslivet. I privat sektor sker nyutnämningen av chefer bland kvinnor i lika stor utsträckning som bland män.

Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden ökade markant från 1970-talet och framåt. Numera är ungefär hälften av alla anställda i Sverige kvinnor. I offentlig sektor är nästan 70 procent av de anställda kvinnor och i det privata näringslivet är andelen knappt 40 procent.

Andelen kvinnor på chefspositioner skiljer sig åt mellan olika sektorer. Högst är den i landstinget och lägst i privat sektor. Trots att andelen kvinnliga chefer är högre än 50 procent inom både kommun och landsting är kvinnor underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer, det vill säga andelen kvinnor som är chefer är lägre än andelen kvinnor bland de anställda. Gapet håller dock på att minska. I miniatyrdiagrammen visas utvecklingen i privat sektor. Statistiken är hämtad från Svenskt Näringslivs publikation "Fakta om löner och arbetstider" där även chefer på lägre nivå inkluderas vilket de inte gör i SCB:s statistik. När också första linjens chefer tas med i statistiken är andelen kvinnor i chefsposition bara två procentenheter lägre än andelen kvinnor i företagen totalt. Bland nytillsatta chefer i näringslivet är andelen kvinnor lika hög som andelen kvinnor bland de anställda.

Andel kvinnor i olika sektorer 2014

AnställdaChefer
Stat47,438,9
Landsting79,273,0
Kommun76,066,2
Privat36,728,8
Totalt49,136,9
Källa: SCB