Arbetade timmar - internationellt

Antalet faktiskt arbetade timmar har minskat inom i stort sett alla OECD-länder sedan 1970-talet. Sverige ligger en bit under snittet. Mest jobbar man i länder som Mexiko, Costa Rica och Sydkorea, medan Nederländerna och Tyskland har minst arbetad tid. 

Den teoretiska arbetstiden i Sverige är 40 timmar per vecka eller 2 080 timmar om året. Den faktiska arbetstiden är betydligt kortare, för år 2014 var den 1 609 timmar per sysselsatt och år i Sverige. Faktisk arbetstid är den tid som blir kvar när ledighet, semester, sjukfrånvaro och annan frånvaro som sysselsatta har rätt till enligt lag eller avtal har räknats bort. 

Det är OECD som årligen publicerar denna statistik. Viktigt att veta är att syftet med denna statistik är att göra jämförelser över tid för att se om det finns trender i hur mycket det faktiskt arbetas i olika länder. Jämförelser mellan länder för ett specifikt år ska göras med stor försiktighet. Anledningen är att olika länder använder olika källor, vanligtvis handlar det om statistik tagen från ländernas arbetsmarknadsundersökningar eller statistik tagen från ländernas nationalräkenskaper. Beräkningssätten för dessa källor skiljer sig åt.

I Sverige sjönk den faktiskt arbetade tiden under 1970-talet i likhet med många andra länder, men till skillnad från många andra länder så steg den igen under början av 1990-talet. Detta kan förklaras med att kriser tenderar att öka osäkerheten på arbetsmarknaden vilket gör att de sysselsatta tar ut mindre ledighet eller har en lägre sjukfrånvaro.