Arbetslöshet

7,4Procent
jun-17

Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 7,4 procent, vilket var 0,2 procentenheter lägre än samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 407 100 personer. Den säsongsrensade och utjämnade siffran för arbetslösheten var 6,6 procent. 

En person räknas som arbetslös om denna inte är sysselsatt men kan börja ett arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste 4 veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan.

Arbetslöshetstalet är den andel av arbetskraften (det vill säga arbetslösa och sysselsatta personer) som är arbetslösa. Arbetslösheten varierar mycket mellan olika åldersgrupper. Ungdomsarbetslösheten ligger betydligt högre än den totala arbetslösheten.

Arbetslösheten ökade i början på 2000-talet för att sedan minska efter 2005. I och med finanskrisen ökade arbetslösheten åter och låg under lång tid kvar på en hög nivå, trots att sysselsättningen ökade. Hur det hänger ihop kan du läsa mer om här. Ovanför diagrammet kan du välja att se en lång länkad årsserie tillbaka till 1970 för åldersgruppen 16-64 år, alternativt två serier över hur antalet arbetslösa har utvecklats över tid.

Man brukar skilja på friktionsarbetslöshet, strukturell arbetslöshet och konjunkturell arbetslöshet. Den första typen orsakas av att det finns friktioner på arbetsmarknaden. Det tar tid att hitta arbeten och det tar tid att läsa ansökningar och hålla intervjuer. Men i andra fall så beror arbetslösheten på att utbud och efterfrågan inte är i balans. Strukturell arbetslöshet kallas den arbetslöshet som orsakas av att de arbetslösa och de lediga jobben inte passar ihop. I dåliga tider går det sämre för företagen och då anställer de färre personer. Detta kallas konjunkturell arbetslöshet.

Vill du läsa mer? Ekonomifakta har tagit fram ett faktablad om jobben som du kan ladda ner här.