Arbetslöshet - internationellt

Arbetslösheten i Sverige ligger en bit under EU-genomsnittet. Tjeckien har EU:s lägsta arbetslöshet på omkring 4 procent. Grekland och Spanien ligger i topp med arbetslöshetstal över 20 procent. Bland länder utanför EU har både Japan och Island låg arbetslöshet

Diagrammet visar andelen arbetslösa av arbetskraften mellan 15-74 år. Inom Europa varierar arbetslösheten kraftigt, från Spanien och Grekland med en arbetslöshet på över 20 procent till Tyskland och Island med en arbetslöshet på runt 4-5 procent.

I högerspalten kan du klicka på miniatyrdiagrammet som visar arbetslösheten över tid. Som framgår av tidsserien så har arbetslösheten i EU stigit sedan finans- och skuldkrisens start 2008. Det blev något bättre 2010, men under 2011 då skuldproblemen blev uppenbara i många euroländer började arbetslösheten stiga igen. I Sverige var krisens effekt på arbetslösheten initialt liknande den vi såg i EU som helhet. Arbetslösheten steg snabbt. Däremot har utvecklingen från mitten av 2010 varit betydlig mer gynnsam i Sverige än i EU totalt sett.

Länder med låg total arbetslöshet brukar också att ha låg ungdomsarbetslöshet medan länder med hög total arbetslöshet också har hög ungdomsarbetslöshet.