Ekonomifakta

Sociala avgifter

Senast uppdaterad: 2024-05-17

Hur mycket det kostar ha någon anställd i Sverige beror både på hur hög lönen är och hur mycket arbetsgivaren betalar utöver det i sociala avgifter. De sociala avgifterna kan delas in i två kategorier: den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent och beräknas på den anställdes lönlön: samt på skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. För en anställd som tjänar 30 000 kronor i månaden blir arbetsgivaravgiften 30 000 × 0,3142 = 9 426 kronor per månad.

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften består egentligen av sju olika delavgifter. Sex av dessa är kopplade till socialförsäkringar som till exempel föräldraförsäkringen och ålderspensionen. Den sjunde delavgiften, den allmänna löneavgiften, är inte kopplad till något försäkringssystem utan är att betrakta som vanlig skatt.

Även om övriga delavgifter är kopplade till socialförsäkringssystemet är det ingen självklarhet att de till fullo ska betraktas som avgifter snarare än skatter . Ett skäl till detta är att den anställde inte kan få högre ersättning från systemen än vad de så kallade förmånstaken medger. Inbetalningar av arbetsgivaravgiftarbetsgivaravgift: på de delar av lönen som överstiger förmånstaken brukar därför även de betraktas som skatt i vanlig bemärkelse.

Utöver den lagstadgade arbetsgivaravgiften finns också avtalade sociala avgiftersociala avgifter: som arbetsmarknadens parterparter:, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, kommit överens om. Dessa inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya arbetsuppgifter, försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepensiontjänstepension:. Avgifterna skiljer sig åt mellan olika avtal och nedanstående uppgifter ska därför tolkas med försiktighet. Sett över tid har både den lagstadgade arbetsgivaravgiften och de avtalade sociala avgifterna ökat. Arbetsgivaren är också skyldig att betala en särskild löneskattlöneskatt: på pensionskostnader (SLP) för sina anställda. SLP betalas bland annat på premierna till ITP, AvtalspensionAvtalspension: SAF-LO och premiebefrielseförsäkringen. Skattesatsen för 2024 uppgår till 24,26 procent. I tabellerna nedan är SLP omräknad till procent av lönesumman.

  • Arbetare
  • ITP 1
  • ITP 2

Sociala avgifter år 2024 - Arbetare

Loading

Senast uppdaterad: 2024-05-17

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt