Ekonomifakta

Moms - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-03-22

I Sverige är momsen i normalfallet 25 procent. Bland EU-länderna är det bara Ungern som har en högre moms. Efter finanskrisen 2009 höjdes skattesatserna på flera håll i EU. Under de senaste åren har dock förändringarna varit mindre.

Loading

Luxemburg har lägst momsmoms: med 16 procent och högst är den i Ungern med 27 procent. Enligt EUEU:-reglerna får standardnivån för momsen inte vara lägre än 15 procent. Det är dock tillåtet att ha reducerad momsmoms: på vissa varorvaror: och tjänstertjänster:. I Sverige används två reducerade skattesatser: 12 respektive 6 procent (se Skatteverket för vilka varorvaror: och tjänstertjänster: som omfattas).

Efter finanskrisen höjdes momsen på många håll i EUEU: som en följd av den finansiella krisen och de statsfinansiella problem som många länder brottades med. Störst har höjningen varit i Ungern där skattesatsen stigit med sju procentenheter. Under de senaste åren har förändringarna varit mindre. Sverige tillhör de länder som bara förändrat de reducerade momssatserna.

Förutom att specificera ramar för skattesatserna anger EUEU::s regelverk också vilka transaktioner som ska vara undantagna från momsmoms:. Det handlar bland annat om sjukvård, tandvård, utbildningutbildning:, finansiella tjänstertjänster: och försäkringar. Det är alltså långt ifrån allt som är momsbelagt inom EUEU:. FöretagFöretag: som är verksamma inom sådana områden har som regel inte rätt att dra av momsmoms: på sina kostnader utan för dessa blir momsen en kostnadkostnad: som om de vore slutkonsumenter. Man brukar då tala om dold momsmoms:. I sådana fall blir det dyrare att köpa in tjänstertjänster: från andra företagföretag:, vilket kan leda till minskad specialisering i företagen.

För svensk del innebär alla undantag och reduktioner att vi endast beskattar 53 procent av det som teoretiskt sett skulle kunna beskattas. Detta är något lägre än EUEU:-genomsnittets 59 procent och visar att det finns betydande utrymme att bredda skattebasen. En bred skattebasskattebas: för momsen kan bidra till att skapa enkelhet i systemet och också möjliggöra en lägre skattesats utan att skatteintäkterna behöver falla.

Loading

En annan viktig aspekt av momsen är hur mycket som faktiskt betalas in i förhållande till hur stora inbetalningar skulle ha varit om inget bortfall fanns. Detta bortfall, eller momsfel, kan bero på skattesmitning, men också till exempel på att företagföretag: går i konkurskonkurs: och på laglig skatteplanering. Även om beräkningar av momsfelet är svåra att göra och behäftade med stora osäkerheter ger de ändå en indikation om hur effektivt momssystemet är i olika länder.

Enligt beräkningar från Center for Social and Economic Research, CASE, uppgick momsfelet i EUEU: till 5,4 procent år 2021. Sverige var ett av de länder som hade det minsta momsfelet, knappt 4 procent. Det betyder att Sveriges momssystem är mycket effektivt jämfört med andra EUEU:-länder. Trots att momsfelet var relativt litet i procent räknat, handlar det ändå om stora belopp: drygt 20 miljarder kronor år 2021.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-03-22

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt