Ekonomifakta

Skatteintäkter per skatt

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Nära 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Knappt 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, drygt 10 procent, utgörs av skatt på kapital. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2023 till 2 566 miljarder kronor.

Loading

Cirka 57 procent av de totala skatteintäkterna utgjordes av olika skatter på arbete år 2023. Dessa skatter kan grovt delas in i direkta och indirekta skatterindirekta skatter: på arbete. De förstnämnda består nästan uteslutande av kommunal och statlig inkomstskatt. De indirekta skatterna på arbete utgörs huvudsakligen av arbetsgivaravgifter , egenavgifteregenavgifter: och löneskatter.

Kapitalskatterna beräknas år 2023 att uppgå till cirka 356 miljarder kronor. Drygt hälften av detta, cirka 201 miljarder, kommer från bolagsskatten vilken är en skatt på företagsvinster. Under 2000-talet har ett antal förändringar skett i kapitalbeskattningen. Bland annat försvann arvs- och gåvoskatten år 2005. Två år senare försvann även förmögenhetsskatten och 2008 fick fastighetsskatten en annan utformning. 2019-2020 sänktes bolagsskattesatsen samtidigt som inskränkningar gjordes i avdragsrätten. Skatten på hushållens kapitalvinster uppgick år 2023 till cirka 71 miljarder kronor, med hänsyn tagen till skattereduktioner. Intäkterna från denna skatt är naturligtvis mycket känslig för svängningar i konjunkturen.

Moms och punktskatter utgör cirka 30 procent av de totala skatteintäkterna. Av dessa är momsen den största enskilda intäktsposten. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt och skatterna på energienergi: och koldioxidkoldioxid:.

26,2 miljarder kronor motsvarar flaskhalsintänkter som uppstod till följd av de höga elpriserna. Under året har företagföretag: och hushåll fått olika typer av el-stöd som har finansierats med dessa flaskhalsintänkter.

Loading

Ladda ner skattestrukturen 2006-2023 till Excel.

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt