Ekonomifakta

Arbetsgivaravgift

31,42Procent

2024

Senast uppdaterad: 2023-12-28

Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön. Arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt under 1970-talet och uppgår idag till 31,42 procent i normalfallet.

Loading

Arbetsgivaravgiften infördes i Sverige år 1960 och uppgick inledningsvis endast till några få procent. Därefter höjdes den successivt och har sedan slutet av 1970-talet överstigit 30 procent. Som högst var den i början av 1990-talet då skattesatsen närmade sig 40 procent.

Arbetsgivaravgiften är av stor betydelse då den tillsammans med lönen och de avtalade sociala avgifterna avgör hur höga anställningskostnaderna blir. Den är också viktig för statsfinanserna då den genererar över en fjärdedel av den offentliga sektorns skatteintäkter . Trots dess stora betydelse är kunskapen om arbetsgivaravgiften inte särskild god bland allmänheten. En trolig förklaring till detta är att den sällan redovisas på lönebesked.

Genom åren har det funnits flera olika nedsättningar av arbetsgivaravgiften. Under 2020 gjordes till exempel en tillfällig nedsättning för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen . Den innebar att alla arbetsgivarearbetsgivare: kunde begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som gjordes under 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Nedsättningen innebar att man endast betalade ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per anställd och månad. För den del av ersättningen som översteg 25 000 kronor betalades arbetsgivaravgiften på vanligt sätt.

Det har funnits många nedsättningar som riktats speciellt mot ungdomar och äldre. Till exempel införde alliansregeringen en nedsättning för ungdomar 2007. Denna fanns sedan kvar i lite olika utformningar fram till juni 2016 då den avskaffades av S-MP-regeringen. 2019 återkom ett nytt system som innebar att arbetsgivaravgiften sattes ner till 10,21 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. Detta upphörde dock vid årsskiftet 2023/2024.

Även arbetsgivaravgiften för äldre har varierat genom åren. Den senaste förändringen gjordes den 1 juli 2019 då den särskilda löneskatten för äldre slopades. Detta innebar att arbetsgivaravgiften sänktes med 6,15 procentenheter till 10,21 procent (se tabell nedan för mer information).

Den senaste förändringen av normalskattesatsen genomfördes 2009 då arbetsgivaravgiften sänktes med en procentenhet till 31,42 procent – en nivå som även gäller för 2024.

Om du är egen företagare och bedriver verksamheten i enskild firmaenskild firma: eller handelsbolag får du själv betala sociala avgiftersociala avgifter: i form av egenavgifteregenavgifter:. Egenavgifterna för 2024 uppgår i normalfallet till 28,97 procent.

Loading

Arbetsgivaravgiften består av sju delavgifter. Den enskilt största av dessa är den så kallade allmänna löneavgiften. Denna är inte kopplad till vare sig socialförsäkringssystemet eller ålderspensionen utan är egentligen en helt vanlig skatt. Genom att klicka på det mindre diagrammet högst upp kan du ta del av hur de olika delavgifterna har förändrats över tid.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-12-28

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt