Ekonomifakta

Bolagsskatt - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-02-08

Internationellt sett har trenden länge gått mot sänkta bolagsskattesatser. Också Sverige har följt denna utveckling och skatten uppgår idag till 20,6 procent. Minst lika viktig som själva skattesatsen är dock hur avdragsmöjligheterna ser ut.

Loading

BolagsskattBolagsskatt: är en skatt på den vinstvinst: som görs i aktiebolagaktiebolag:. Mellan 2013 och 2018 uppgick den till 22 procent i Sverige. 2019 sänktes den till 21,4 procent och 2021 sänktes den till 20,6 procent. Om bolaget väljer att dela ut den skattade vinsten beskattas ägarna i ett andra led med kapitalinkomstskatt .

Fram tills 1985 togs bolagsskatten ut både på statlig och kommunal nivå. Sammantaget uppgick skattesatsen vid den tiden till över 50 procent. 1985 avskaffades den kommunala bolagsbeskattningen, men i och med att den statliga skatten samtidigt höjdes låg skattesatsen kvar på en i princip oförändrad nivå.

En mer genomgripande förändring skedde vid skattereformen 1990/91. Dels sänktes då skattesatsen till 30 procent, dels breddades skattebasen genom att en rad avdrags- och reserveringsmöjligheter slopades. Sänkningen av skattesatsen och breddningen av skattebasen utformades så att intäkterna från bolagsskatten inte skulle påverkas.

Efter skattereformen var den svenska bolagsskattesatsen relativt låg internationellt sett. Trenden har dock länge gått mot allt lägre skattesatser och i början av 2000-talet hade OECDOECD:- och EUEU:-genomsnitten kommit ner till den svenska nivån. Därefter har skattesatserna fortsatt att sjunka i vår omvärld och även Sverige har genomfört ytterligare ett par sänkningar. Idag ligger Sveriges skattesats ungefär i linje med EUEU:- och OECDOECD:-genomsnitten.

Hur hög bolagsskatten är avgörs dock inte enbart av själva skattesatsen. Minst lika viktigt är hur avdragsmöjligheterna ser ut. På 1970- och 80-talen var visserligen skattesatsen väsentligt högre än idag, men sett till hur mycket skatt som faktiskt betalades i förhållande till vinsternas storlek – den effektiva skattesatsen – har inte särskilt mycket förändrats. Data från nationalräkenskaperna över företagens vinster och skatter indikerar till och med att den effektiva bolagsskattesatsen har ökat i Sverige. Bakgrunden till detta är de kraftigt åtstramade avdragsmöjligheterna.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-02-08

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt