Ekonomifakta

Inflationsmål - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-07-12

Syftet med inflationsmålet är att främja prisstabilitet och skapa tillväxt och en förutsägbar ekonomisk miljö. Inflationen har stigit kraftigt det senaste åren, men den har nu kommit ner under inflationsmålet på två procent.

Loading

InflationInflation: innebär att den allmänna prisnivån stiger i ekonomin, eller att de varorvaror: och tjänstertjänster: vi konsumerar blir dyrare. För att öka förutsägbarheten har länder inflationsmålinflationsmål: som syftar till att främja prisstabilitetprisstabilitet:. Genom att upprätthålla en låg och stabil inflationinflation: skapar centralbankerna förutsättningar för en sund ekonomisk utveckling och minskar ekonomiska risker.

Sveriges Riksbank, Sveriges centralbankcentralbank:, har ett inflationsmålinflationsmål: på 2 procent per år mätt med KPIFKPIF: (Konsumentprisindex med fast räntaränta:). KPIFKPIF: skiljer sig från KPIKPI: (Konsumentprisindex) genom att justera för effekterna av ändrade räntor på hushållens boendekostnader, vilket ger en mer stabil bild av den underliggande inflationen.

Europeiska centralbanken (ECB), centralbanken för euroområdeteuroområdet:, har också som mål att upprätthålla en inflationen på 2 procent per år på medellång sikt. Detta mål syftar till att garantera prisstabilitetprisstabilitet: inom de 20 medlemsländerna som använder euron som valutavaluta:. ECBECB: använder Harmonised IndexIndex: of Consumer Prices (HICP) som sitt huvudsakliga mått på inflationen.

Federal Reserve (Fed), centralbanken i USA, har som mål att upprätthålla en inflationinflation: på 2 procent per år på medellång sikt. Fed använder Consumer Price IndexIndex: (CPI) och Personal Consumption Expenditures Price IndexIndex: (PCE) som viktiga mått på inflationen, med PCE som det primära måttet. I diagrammet redovisas PCE.

Läs också
Loading

Inflation - Europa

Under juni fortsatte inflationen att falla i flera EU-länder. Den genomsnittliga inflationstakten i EU var 2,6 procent. Det är däremot stor skillnad mellan länderna. Inflationen utanför EU har också fortsatt att avta.

Senast uppdaterad: 2024-07-12

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi