Ekonomifakta

Näringslivets produktion

102,7Näringslivet totalt

maj-24

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Produktionsvärdeindex, PVI, ger en snabb bild av hur produktionen i näringslivet utvecklas varje månad. Index för näringslivet steg i maj med 0,6 procent jämfört med april. Jämfört med året innan föll produktionen med 0,3 procent.

Loading

I nationalräkenskaperna, det vill säga det ramverk som används för att bland annat beräkna BNP , kan man följa hur produktionen i näringslivetnäringslivet: utvecklas. Dessa publiceringar sker dock endast kvartalsvis och med viss eftersläpning. En snabbare bild av läget ges av SCBSCB::s Produktionsvärdeindex, PVIPVI:, som publiceras månadsvis. Förutom att ge en uppdaterad bild av produktionsutvecklingen används PVIPVI: också för att förbättra själva BNPBNP:-beräkningarna.

Ser man till utvecklingen av PVIPVI: var tillväxttalen höga under 2017 och delvis också under 2018. Därefter skedde en nedväxling. Byggsektorn bromsade redan under 2018 då kulmen på den förra högkonjunkturen passerades. Inbromsningen sågs också i andra mått, till exempel i att bostadsinvesteringarna vände nedåt detta år.

Under inledningen av 2019 märktes även en avmattning inom industrin . De lägre tillväxttakterna indikerade tydligt att högkonjunkturen var på upphällningen. Först såg det ut att bli en relativt mjuk inbromsning, men sedan slog coronakrisen till i mars 2020 och ändrade förutsättningarna totalt. Produktionen i näringslivetnäringslivet: minskade då med cirka 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Nedgången tilltog sedan och i maj var produktionen inom näringslivetnäringslivet: nästan 10 procent lägre än samma månad 2019. Därefter har det skett en återhämtning.

En mer detaljerad bild av hur näringslivets produktion har utvecklats på längre sikt ges i nationalräkenskaperna. Dessa visar att tillväxten överlag var relativt låg under 1980-talet, i genomsnitt 2,7 procent per år. Efter 1990-talskrisen tog dock produktionstillväxten fart och ökade till i genomsnitt 4,5 procent om året mellan 1993 och 2007. Därefter följde ett antal tyngre år, först till följd av finanskrisen och därefter eurokrisen. När konjunkturen sedan började vända uppåt igen ökade produktionen, även om tillväxten inte riktigt kom upp i lika höga tal som före finanskrisen. Under det andra kvartalet 2020 märks sedan ett brant fall på grund av coronakrisen. Därefter har det skett en återhämtning.

Loading

Bättre BNP-beräkningar

Ett viktigt skäl till varför SCBSCB: har tagit fram PVIPVI: är att det ska ge ett bättre underlag till de kvartalsvisa BNPBNP:-beräkningarna. Tidigare använde man sig av en sammanvägning av olika separata indexindex: som beskrev utvecklingen inom industrin, byggsektorn och tjänstesektorn. Indikatorn som användes för industrin, Industriproduktionsindex , fångar dock inte all produktion inom industrin utan enbart produktion av varorvaror: och vissa industriella tjänstertjänster:. Andra typer av tjänstertjänster: och den handel med varorvaror: som sker inkluderas inte. Industriproduktionsindex är därför ett bra mått på själva industriproduktionen av varorvaror:, men inte lika rättvisande om man vill beskriva industrins totala produktion.

Senast uppdaterad: 2024-07-05

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi