Ekonomifakta

Handelsbalans och tjänstebalans

6,3Andel av BNP

2023

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Handelsbalansen har visat överskott sedan början av 1990-talet. Tjänstebalansen har varit negativ sedan år 2022.

Loading

Handelsbalansen är en sammanställning över varuhandeln som visar värdet av alla varorvaror: vi exporterar och importerar. Om värdet på exporten är större än värdet på importen har vi ett överskott i handelsbalansen. På motsvarande sätt uppstår ett underskott när importen är större än exporten. Tjänstebalansen är en motsvarande sammanställning av handeln med tjänstertjänster:.

Under andra hälften av 1970-talet ledde höga kostnader i Sverige och kraftigt höjda oljepriser till underskott i handelsbalansen. Trots att devalveringarna i början av 1980-talet förbättrade förhållandena, blev den positiva effekten kortvarig eftersom de inhemska kostnaderna inte dämpades.

Kronans fall hösten 1992 förbättrade Sveriges konkurrenskraftkonkurrenskraft: och exporten tog fart . Samtidigt pressades hemmamarknaden efter 1990-talets kris, vilket ledde till en lägre importtillväxt. Överskottet i handelsbalansen ökade därmed mycket kraftigt för att sedan plana ut i slutet på 1990-talet.

I mitten av 00-talet började handelsbalansens överskott som andel av BNPBNP: att krympa. Denna trendtrend: har däremot vänt under senare år och handelsbalansens saldohandelsbalansens saldo: visar fortsatt överskott.

Ser man till handeln med tjänstertjänster: uppvisade den under slutet av 1990-talet relativt stora underskott. Som störst var underskotten 1997 och 1998 då tjänstebalansens saldotjänstebalansens saldo: uppgick till -1,2 procent respektive -1,4 procent av BNPBNP:. Därefter har underskotten gradvis minskat och de senaste tio åren har tjänstebalansen ofta hamnat på plus.

Handels- och tjänstebalanserna ingår båda i bytesbalansen som är ett bredare mått på ett lands affärer med utlandet.

Läs mer: Sveriges export- och importprodukter

Senast uppdaterad: 2024-05-30

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi