Ekonomifakta

Export och import över tid

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Sverige är ett mycket exportberoende land. Under år 2023 exporterade svenska företag varor och tjänster till ett värde av cirka 55 procent av BNP. Denna andel är betydligt högre nu än i början av 1980-talet.

Loading

Värdet av exporten motsvarade år 2023 54,9 procent av BNP . Exporten av varorvaror: är större än av tjänstertjänster:, men tjänstehandeln har vuxit snabbare än varuhandeln. Importen av varorvaror: och tjänstertjänster: ligger på en något lägre nivå, på 50 procent av BNPBNP:.

Att Sverige har en stor utrikeshandel är naturligt eftersom vi är ett litet land. Vi saknar därför olika råvarorvaror: som vi behöver, samtidigt som vi har ett överflöd av andra råvarorvaror:. Genom att handla med omvärlden kan sådana obalanser rättas till.

Utrikeshandeln sker inte bara för att kompensera skillnader i råvarutillgångar. Idag är produktionsprocesser ofta fragmenterade. Produkter som vi kan uppfatta som svenskproducerade innehåller många gånger komponenter från en rad länder. Man brukar tala om globala värdekedjor. En stor del av det vi exporterar är beroende av insatsvaror och insatstjänster som vi köper in från andra länder. På samma sätt ingår svenska insatsvaror i det som andra länder exporterar. Ekonomierna har på detta sätt integrerats över nationsgränserna. Precis som när länder specialiserar sig utifrån råvarutillgångar bidrar även denna typ av specialisering på företagsnivå till att öka effektiviteten i produktionen och leder ytterst också till bättre produkter för konsumenterna.

Förutom möjligheten för ekonomier och företagföretag: att specialisera sig innebär handeln med andra länder också att vi som konsumenter får tillgång till ett mycket bredare produktutbud än vad som annars hade varit fallet. På motsvarande sätt får svenska företagföretag: möjligheter att vända sig till en mycket större marknadmarknad: vilket ger bättre tillväxtförutsättningar.

Den globala handeln innebär att svenska företagföretag: hela tiden måste ligga i framkant. Fler länder och företagföretag: är nu med och konkurrerar globalt med sina produkter vilket gjort att Sveriges andel av världshandeln har minskat. Svenska produkter måste hävda sig kvalitetsmässigt och produceras till kostnader som kan mäta sig med utländska producenter. I detta sammanhang spelar produktiviteten en stor roll samt hur arbetskraftskostnaderna utvecklas. Ytterligare en faktor som spelar in är valutan . En högt värderad krona gör att svenska exportvaror blir dyrare i utlandet, men också att de varorvaror: vi importerar blir billigare. Alla dessa faktorer påverkar hur konkurrenskraftiga svenska produkter blir på en internationell marknadmarknad:.

Se även: Världshandeln historiskt (data om världshandeln från år 1800 och framåt).

Senast uppdaterad: 2024-06-11

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi