Ekonomifakta

Ingångslöner

Senast uppdaterad: 2024-06-04

Nivån på ingångslönerna bestäms i kollektivavtalen. Inom hotell/restaurang och inom detaljhandeln, branscher där många får sina första jobb, uppgår ingångslönerna till cirka 25 000 kronor i månaden. Arbete på lager ger en ingångslön på drygt 28 000 kronor i månaden.

Loading

I Sverige finns det ingen lagstadgad minimilönminimilön:. Ingångslönerna bestäms istället i de kollektivavtalkollektivavtal: som avtalas mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbundfackförbund:. Varje branschbransch: har egna kollektivavtalkollektivavtal: och därmed egna ingångslöner.

Det är vanligt att man i kollektivavtalen skiljer på ungdomslöner, det vill säga 18- och 19-åringars löner, och vuxnas ingångslöner. I många kollektivavtalkollektivavtal: är ungdomars ingångslöner lägre än ingångslönen för någon som är 20 år eller äldre.

Vissa avtal tar även hänsyn till utbildningutbildning:. Ingångslönen är ofta högre för personer med relevant utbildningutbildning:.

Eftersom varje avtal har sina egna ingångslöner är det svårt att uttala sig om den generella nivån på ingångslönerna i Sverige. Genom att se till några av de branscher där många får sina första jobb kan man dock få ett begrepp om var nivåerna ligger. Hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och lager är exempel på sådana branscher. Dessa ger en god fingervisning om hur höga ingångslönerna är för de som är nya på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:.

2024 uppgick ingångslönen för en vuxen person utan utbildningutbildning: till 25 006 kronor i månaden inom hotell- och restaurangbranschen, 25 243 kronor inom detaljhandeln och 28 225 inom lager.

Sett över tid har ingångslönerna ökat i snabbare takt än övriga löner. Detta har minskat löneskillnaderna mellan oerfaren personal och anställda med erfarenhet. Utvecklingen illustreras av diagrammet nedan som visar minimilönebettet, det vill säga ingångslönen som andel av genomsnittslönen.

Loading

År 2000 uppgick ingångslönen inom hotell och restaurang till 78 procent av genomsnittslönen i branschen. Sedan dess har lönespridningen minskat. Under 2022 var ingångslönen uppe i cirka 87 procent av genomsnittslönen. Utvecklingen inom detaljhandeln har följt ett likartat mönster.

Ingångslönerna har även ökat när man justerar för inflationen . Trots att ökningarna varit lägre under de senaste åren har de i reala termer stigit med omkring 30 procent sedan år 2000. Efter skatt har ökningen varit ännu mer betydande: cirka 50 procent. Att ökningen efter skatt varit så pass mycket högre beror till stor del på jobbskatteavdraget som infördes 2007 och som sedan förstärkts i ett antal steg.

Loading

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad